De brug / The bridge

   

schip001.jpg (78817 bytes)

brugvleugel.jpg (58646 bytes)

De brug van dit schip  The bridge of this ship  De brugvleugel van dit schip The bridge-wing of this ship

                             

schip1 007.jpg (80346 bytes)         schip1 006.jpg (80685 bytes)

schip1 039.jpg (59633 bytes)schip1 038.jpg (54200 bytes)

Links is het hoofd-control-paneel, rechts het zij-control-paneel. On the left we see the main control panel, on the right the side control panel.

 

Hoofd controlepaneel Main control panel

                           

schip1 brug001.jpg (110398 bytes)

Op het hoofdpaneel zijn de verschillende bedieningspoken en knoppen aangebracht.  De pook rechts in het midden is de pook voor de hoofdmotor, dit schip heeft 1 motor en 1 schroef. De hoofdmotor heeft een constant toerental. Door de pook naar voren te duwen gaan de schroefbladen bewegen waardoor het schip vaart gaat maken. Trek je de pook naar achteren dan zullen de schroefbladen de andere kant op bewegen en zal het schip achteruit vaart gaan maken. De schroef blijft dus altijd  met een zelfde toerental en in de zelfde richting draaien. On the main panel we see several controls and buttons. The handle in the front right is the handle for the main-engine, this ship has one main-engine and one screw-propeller. The main-engine has a constant revolution, by pushing the handle fore ward the propeller blades will move in such a way that the vessel is going to make speed fore ward, by pulling the handle the other way the propeller blades move the other wat and the ship will make speed astern. The propeller itself will turn always in the same direction with the same number of revolutions.  

gyro.jpg (65110 bytes)

En hier zie je de Gyro, deze bevindt zich in de machinekamer controle room. Ze wordt hier geplaatst omdat laag op het schip de minste bewegingen zijn. Het kompas wat op het hoofdpaneel boven in het midden is geplaatst is een dochter-gyro kompas. Het kompas onder op het hoofd paneel is het een dochter-magnetisch kompas. And here we see the Gyro, this one is placed in the engine-control room. She is placed her due to the fact that low in the ship you have a minimum of movements. The compass you find on the main panel, up in the middle is a gyro repeater. The compass down in the middle is a repeater magnetic compass.

 

schip1 026.jpg (99020 bytes) schip1 027 (2).jpg (86362 bytes) schip1 028 (2).jpg (101431 bytes)
 Op de foto's hierboven zie je instrumenten en knoppen. Op de linkerfoto zien we de knoppen voor de dekverlichting, 2e foto de navigatieverlichting en rechts daarvan de AIS.                AIS: Universial Automatic Identification System.  Vrij vertaald: "Wereldwijd Automatisch Legitimatie Systeem".De AIS is op elk schip geplaatst en zend signalen uit , ze geven informatie over het schip, de naam, lengte en breedte, waar ze heen gaat, haar koers en vaart etc.  On the pictures above we see instruments and buttons. On the left picture we see the buttons for the deck lights, 2nd picture the navigation-lights and right the AIS.                       AIS: Universial Automatic Identification System. The AIS is distillated on every vessel and send signals to other ship's, they give information like her name, length and beam, where she is going to, her course and speed etc.
Op de rechtse foto zien we o.a. een dieptemeter,een snelheidsmeter en een wachtalarm. On the right picture we see a echo sounder, a speedometer and a watch alarm.
Het wachtalarm, dit gaat elke 20 minuten af en is er om te verzekeren dat de wachtdoende officier niet in slaap valt of bij onwel worden de andere officieren door middel van een alarm in hun hut gewaarschuwd worden. The watch alarm, this gives an alarm every 20 minutes to ensure the duty officer isn't falling asleep and when he is unwell  the other officers are warned by an alarm in there cabins

              

schip1 brug002.jpg (100917 bytes)

Op de foto zien we uiterst rechts- en linksboven de radars, recht van de linker radar een VHF, dit is een telefoon welke op een "Erg Hoge Frequentie" werkt. Hier zijn er verschillende van aan boord. Deze telefoons worden gebruikt voor de communicatie tussen het schip en bijvoorbeeld, de loods of een kuststation. Verder zie je, rechtsvoor, de knopen van de boegschroef, de boegschroef wordt gebruikt om het voorschip een zijwaartste beweging te laten maken bij het manoeuvreren. On this photo we see in the far right- and left above the 2 radars, on the right of the left radar we see a VHF, this is a telephone which is working on a " Very High Frequency", there are several pieces on board. This telephones, are used for the communication between the ship and for example the pilots or a coast-station. Further we see on the right fore the bow-thruster, the bow-trustier is used to give the fore ship a sideward movement during manoeuvring.

 

De Radar en electronische zeekaart The Radar and electronic sea chart

 

schip 002 (2).jpg (97712 bytes) schip 001 (2).jpg (74669 bytes) schip 003 (2).jpg (58561 bytes)
Hier zie je links een radarbeeld van hetzelfde in het midden de electronische zeekaart en rechts hoe wij het van de brug af zien. Here we see on the left a radar picture, from the same a picture of the electronic sea chart and on the right how we see it from the bridge.
Je ziet dat het radarbeeld en de kaart hetzelfde beeld geven. You can see that the radar and chart giving the same picture.

 

1.schip1 045 (2).jpg (66674 bytes)

2.voormast001.jpg (57104 bytes)
En op deze foto 1 zien we de radarscanner, de scanner zendt konstant een signaal uit, dit signaal wordt door bijvoorbeeld een schip of de wal teruggekaatst naar de scannner, hierdoor kan de radar berekenen waar dit object zich bevindt en dit door middel van een stip op het scherm laten zien. Doordat de scanner ronddraait kan er over 360 graden een beeld worden gemaakt. And on this photo 1 we see a radar scanner, this one sends a constant signal, this signal hits for example a ship or the shore and is reflexes to the scanner, now the radar can calculate where the object is and by means of a dot shows it on the screen. Because the scanner is turning over 360 degrees it is making a total picture.
Op foto 2 zie je de voormast met de scheepsfluit (links in het midden). And on photo 2 you see the foremast with the ship's horn (left in the middle).

 

Zij controlepaneel Side control panel

schip1 039.jpg (59633 bytes)

Op dit paneel zijn rechts onder de knoppen van de boegschroef geplaatst, daarnaast de pook om het roer te bedienen en rechtsboven de pook om de schroefpitch te bedienen,links daarvan de roerstand aanwijzer, linksonder een VHF, de rest zijn meters van de hoofdmotor. On this panel on the right the buttons for the bow-thruster are placed, next to it the handle for the rudder and right above the handle to move the propeller pitch, on the left of that the rudder-indicator, left below a VHF, the rest are meters for the main-engines.

 

Navigatie - hoek Navigation  - corner

 

                                                         

schip1 033 (2).jpg (88620 bytes) schip1 034 (2).jpg (89604 bytes)
De linkse foto zien we de kaartentafel, hier worden weinige zeekaarten in bewaard, daar we op dit schip met een electronische zeekaart varen zijn de papieren kaarten overbodig geworden. Het scheepsjournaal is natuurlijk nog wel in gebruik. En veel boekwerken zijn nu op CD te verkrijgen, het aantal boekwerken is dus ook flink uitgedund.  On the middle photo we see the chart-table, here the sea charts are kept, but as this ship is sailing with a electronic sea chart the paper charts are unnecessary.  Of course the ship's logbook is still in use. A lot of books are on CD nowadays, so the number of books is degreased a lot.

           

schip3 001 (2).jpg (85773 bytes)

Bij de kaartentafel zijn voor de navigatie, belangrijke informatiebronnen geplaatst, zoals op de foto te zien, links een dieptemeter en daarnaast een GPS. De GPS: dit betekent         " Global Positioning System" , vrij vertaald:" Wereldwijd Plaatsbepalings Systeem" Dit systeem werkt mbv satellieten.  Rechts de NAVTEX, deze ontvangt voor de scheepvaart belangrijke informatie zoals, weerberichten, navigatieberichten etc. Near the chart table are, for the navigation important information-sources fitted, such as we see on the photo, left the depth meter, next to it a GPS, . The GPS: this means "Global Positioning System". This system works with satellites. On the right the NAVTEX, his receives important information for shipping, such as weather forecast, navigation messages etc.

 

brug014 (2).JPG (82016 bytes) brug015 (2).JPG (77630 bytes)
Dit is een weerfax, hier worden weerkaarten zoals op de foto naar de schepen gefaxt, de meeste kapiteins vinden dit prettig zodat ze hun eigen weerbericht kunnen maken. This is a weather fax, weather-charts as on the photo are send to the vessels, most captains like this so they can make there own weather forecast.
Het weerkaartje is van de 24e maart 2006, hier zien we 2 depressies achter elkaar, er stond toen windkracht 9 in de Golf  van Biscaye, het andere kaartje is van de 27e maart 2006. The weather report on the left photo is of the 24e of march 2006, here we see 2 depressions, we had force 9 in the Gulf of Biscaye at that time, the other chart is of the 27e of march 2006.

 

Radio hoek Radio corner

             

schip1 004 (2).jpg (96260 bytes)

Hier zien we de radiohoek en E-mail computerhoek. De radiotafel wordt bijna niet meer gebruikt nu alles met de e-mail gaat, wel is er nog steeds een radio (MF & HF) voor noodgevallen. Here we see the radio corner and the E-mail computer corner. The radio is hardly used due to the e-mail, but still there is a radio (MF & HF) for emergency situations.

schip1 043 (2).jpg (43073 bytes)

schip1 047 (2).jpg (65059 bytes)

magn 01.jpg (110395 bytes)

En hier enkele antennes welke op het brughuis staan, alles moet via de lucht ontvangen worden, vandaar de vele antennes, links de antenne voor de satellietcommunicatie, dan allerlei verschillende antennes en op de rechtse foto, het magnetisch kompas, deze wordt hier nagekeken door de 1e en 2e stuurman. And here some arials which are situated on the bridge-house, everything has to be received by air, therefore all the antennas, on the left the antenna for the sattelite communication, then all kinds of antennes and on the right photo, the magnetic compass which is checked by the 1e and 2e officer.  

 

schip1 041 (2).jpg (77039 bytes) schip1 042 (2).jpg (72574 bytes)
Links zien we de EPIRP. Dit apparaat zal bij het vergaan van een schip automatisch losgraken en eenmaal te water begint het met zenden. Ze geeft de naam en roepnaam van het schip en ze zendt een signaal uit waardoor andere schepen haar positie kunnen bepalen. On the left we see the EPIRP. This unit will be released automatically when the ship sinks and in the water it will start sending signals. She gives the name and call sign of the vessel and she sends a signal so that other ship's can calculate her position.
Rechts de voice recorder, de scheeps "Black box". Ook deze gaat automatisch los bij zinkend schip. On the right we have the voice recorder, the ship's "Back Box". Also this will release automatically by sinking.

 

Volgende / Next