De kapitien, zijn officieren en bemanning / The captain, his officers and crew 

 

Er is een kapitein aan boord, meerdere officieren zoals de 1e stuurman, 2e stuurman en op grotere schepen een 3e stuurman, dan de 1e machinist, de 2e machinist en soms nog een 3e machinist en vaak is er ook een elektricien aan boord. There is one captain on board, several mates such as 1e mate, 2e mate and on bigger ship's a 3rd mate, than the 1e engineer, 2e engineer and sometimes a 3rd engineer and often there is also an electrician on board.
De officieren bestaan tegenwoordig niet alleen uit mannen, redelijk veel meisjes gaan naar de zeevaartschool om zeeman (vrouw) te worden. The officers nowadays are not only men, quite some girls study at the nautical collage to become a seaman (woman).
De bemanning bestaat uit een kok, bootsman en matrozen en op sommige schepen een fitter, olieman en/of lasser. The crew consist of a cook, boatsman and sailors and on some ship's a fitter, oiler and/or welder.

 

 

officer.jpg (126424 bytes)

crew ER.jpg (151341 bytes)

Crew chinese 001.jpg (94792 bytes)
Links de officieren, van links naar rechts, 3e stuurman Meng Chuiqing, 2e stuurman Xu Zhaoming, 1e stuurman Thierry Kennis en onze leerling Ji Liangwei.  On the left the officers, from left to right, 3rd mate Meng Chuiqing, 2nd mate Xu Zhaoming, Chief mate Thierry Kennis and our cadet Ji Liangwei. 
In het midden de machinisten, van links naar rechts (boven beginnen) 2e machinist Hong Xiao Fang, schoonmaker Li Jia, motorman Wang Zhao, 3e machinist Sun Wei, electricien Zhao Qin en hoofdmachinist Li Bin. In the middle the engineers, from left to right (start from up) 2e engineer Hong Xiao Fang, wiper Li Jia, oiler Wang Zhao, 3e engineer Sun Wei, electricien Zhao Qin en Chief engineer   Li Bin.
En rechts de matrozen, van links naar rechts, de bootsman Xia Xihu, AB Yan Haibin, AB Qi Lianshe, AB Yang Xianlin, AB Li Bo en OS Yang Yuwei. And on the right the deck-crew only, from left to right, the bosun Xia Xihu, AB Yan Haibin, AB Qi Lianshe, AB Yang Xianlin, AB Li Bo and OS Yang Yuwei.

 

crew all.jpg (103795 bytes)

en de bemanning (de meeste) in overlevingspak...... and the crew (most of them) in survival suits.......

 

De kapitein The captain

 

kapt 003.jpg (113373 bytes) kapt 004.jpg (97876 bytes)

Hier ben ik aan het meren te Rabaul (PNG) links en Suva (Fiji) rechts.   

 Here am I mooring at Rabaul (PNG) left and Suva (Fiji) right.

 

 

 

De gezagvoerder heeft de algemene leiding aan boord. The captain is the general manager on board.
Hij is verantwoordelijk voor een veilige navigatie, om van A naar B te varen moet rekening gehouden worden met o.a. de weersomstandigheden, de stroom, piraten gebieden, ondieptes etc. He is responsible for a safe navigation, sailing from A to B he should take in account the following, the weatherconditions, the current, pirate area's , skallows etc.
Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van de bemanning, het schip en de lading. Beoordeelt de belading en stabiliteit van het schip voor, tijdens en na het laden, tijdens de reis en bij aankomst.  He is responsible for the safety of his crew, the vessel and it's cargo. Looks after the loading, calculate the stability of the vessel before, during and after loading, during the voyage and on arrivel.
Tijdens het varen met een loods behoudt de kapitein altijd de volle verantwoordelijkheid over het schip, de meeste Nederlandse kapiteins meren en ontmeren het schip zelf, de loods kijkt dan toe While sailing under pilot advice the master always keeps full responsibility over the vessel, most Dutch captains will moor and unmoor the vessel himself, the pilot is watching.
Hij verzorgt de communicatie tussen het schip en de rederij, charterer, scheepsagenten en de crewmanager . Tegenwoordig gaat dit meestal per e-mail. Verder zorgt hij dat het schip veilig van A naar B vaart, dit met behulp van zijn bemanning. He takes care of the communication between the ship, the company, charterer, shipsagents and the crewmanager. Nowadays this is mostly done by e-mail. And he takes care that the vessel sails safely from A to B, together with his crew.
Hij zoekt uit welke papieren er gemaakt moeten worden, elk land heeft zijn eigen douane-, immigratie-, medische-, politie- en havenpapieren die voor aankomst gemaakt moeten worden. Regelt het in- en uitklaren in de haven. De volgende autoriteiten komen bijna altijd aan boord, douane, immigratie, politie, haven dokter en de havenmeester, vaak tussen de 6 en 14 man. He figures out which papers should be made, every country has her own customs-, immigration-, medical-, police- and portpapers which has to be made before arrivel in port. Take care of the in- and out clearance in port. The following authorities visit the vessel in port, customs, immigration, police, port doctor and habour master, often between 6 or 14 persons.
Hij maakt de maandeliijkse gageadministratie voor de bemanning. Take care of the monthly wages administration.
Hij bestelt de proviand in samenwerking met de kok. He orders provision in coorperation with the cook.
Hij bestelt de brandstof en smeerolien voor het schip in samenwerking met de HwtK. He orders fuel and lubricating oil for the vessel in coorperation with the Chief Engineer.
Hij besteld alle verdere stores en spareparts (zoals verf, staaldraden, containerlashings, lampen etc) zowel voor dek als de machinekamer, natuurlijk in samenwerking met de 1e stuurman en HwtK. He orders in coorperation with Chief Officer and Cjief Engineer all stores necessary on board (like paint, steel wires, containerlashings, light bulps etc
Hij is de "dokter" aan boord en is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn bemanning, een goede hygiene aan boord en over de medicijnen en narcotica. Indien nodig mag hij kleine ingrepen doen, in samenwerking met "Radio Medisch Advies", zij zijn 24/7 bereikbaar. Verder houdt hij de medische administratie bij en mag in het ergste geval iemand dood verklaren.

 

He is the "doctor"on board and is responsible for the welfare of his crew, a good hygiene on board and is responsible of all medicines and narcotica. If necessary he is allowed to do small surgaries, in cooperation with "Radio Medicale Advice" this organisation is 24/7 available. As for the rest he keeps record of the medicale administration and in the worth case he is allowed to certify someones death.
Tevens heeft de gezagvoerder de volgende wettelijke bevoegdheden: Also the captain has the following lawfull powers:
HULPOFFICIER VAN jUSTITIE. Als zodanig kan de gezagvoerder straffbare feiten vastleggen, personen arresteren en geldboetes aan opvarende opleggen. ASSISTANT PROSECUTOR: as sush the master is allowed to record criminal offences, arrest persons and lay on fines
AMBTENAAR VAN BURGELIJKE STAND. In deze functie noteert een gezagvoerder huwelijken, overlijdens en eventuele geboortes in het scheepsjournaal, deze aantekeningen zijn dan het overtuigend en wettig bewijs. OFFICER IF THE CIVIL REGISTRY: In this function the master notes marriages, death and birth into the ship's log, these notes are convincingly and legal proof.

 

AMBTENAAR VAN AANMONSTERING. In deze functie monsterd de gezagvoerder zijn bemanning aan op de monsterrol (bemanningslijst), zonder aanmonstering mag je aan boord geen werkzaamheden verrichten.  OFFICER OF SIGN ON: In this function the master sign on his crew on the crewlist, without signing on a seaman isn't allowed to work on a vessel,
De gezagvoerder heeft een speciale verantwoordlijkheid wanneer het schip of zijn lading beschadigd raken, wanneer het schip schade aan een ander schip of installatie veroorzaakt en bij verwonding of dood van een van de passagiers of bemanningsleden. De gezagvoerder fungeert als tussenpersoon voor lokale onderzoekers en is verantwoordelijk voor het voorleggen van volledige en nauwkeurige logboeken, rapporten, verklaringen en bewijsmateriaal om een incident te documenteren. The master has a special responsibility if the vessel or his cargo is damaged, when a vessel has a collation with an other vessel or installation or when his passengers or crew are hurt/death. The master acts as an intermediair for local investigators and is responsible to present a full and accurate logbook. reports, statements and evidence to document the accident.

 

De stuurlieden The mates

  

In de haven letten de stuurlieden op het laden en lossen. In port the mates take care of the cargo.
Ze kijken waar de lading moet komen te staan, berekenen de stabiliteit en zien toe op het goed en veilig laden en lossen They gave the cargo a place in the holds, calculate the stability, and take care of the good and safe loading and discharging.
Tevens hebben de stuurlieden de leiding bij het meren en ontmeren van het schip in de haven of als het schip ten anker gaat. Further the mates are in charge of the mooring and unmooring in port or when the vessel is dropping the anchor.

 

 

Op zee lopen ze zeewacht, elk 8 uur per dag. At sea the mates have there seawatch, 8 hours each.
De 1e stuurman van 04:00 tot 08:00 en van 16:00 tot 20:00, The 1e mate from 04:00 to 08:00 and from 16:00 to 20:00,
de 2e stuurman van 00:00 tot 04:00 en van 12:00 tot 16:00, the 2e mate from 00:00 to 04:00 and from 12:00 to 16:00,
de 3e stuurman van 08:00 tot 12:00 en van 20:00 tot 24:00, the 3rd matefrom 08:00 to 12:00 and from 20:00 to 24:00,
ze bepalen regelmatig de positie, kijken uit naar andere schepen en zorgen dat we veilig van A naar B varen. they make regularly positions, take a look out for other ship's and take care of the safe sailing from A to B.

 

1e stm003.jpg (122401 bytes)

1e stm002.jpg (113195 bytes)

1e stm004.jpg (141437 bytes)

De 1e stuurman kijkt hoe de bootsman de scheepshuid met hoge druk schoonspuit, de stuurman achter zijn lading computer en de stuurman in werkbespreking met de 2e stuurman. The 1e mate watching how the bosun is cleaning with high pressure the ship's side, the chief behind his loading computer and the Chief in discussion of progress with the 2e officer.

 

De 1e stuurman zorgt voor de lading, hij kijkt waar de lading geplaatst moet worden en rekent de stabiliteit van het schip uit. Dit zowel voor het vertrek als aankomst eerste loshaven. The Chief Officer takes care of the cargo, he sees where to put the cargo and he is calculating the stability on departure as well as on arrival first discharging port.
Verder heeft de eerste stuurman de leiding over de bootsman en matrozen en zorgt hij dat het schip goed onderhouden wordt. For the rest the first mate is the leader of the bosun and crew, he takes care of the good maintenance of the vessel.

 

2e stm 002.jpg (293759 bytes)

               2e stm 001.jpg (299986 bytes)

                      2e stm 03.jpg (122578 bytes)                         

De 2e stuurman verbetert de zeekaarten en boekwerken, op de linker foto is hij de zeekaarten aan het verbeteren, op de middelste foto is hij bezig om in de elektronische kaart een nieuwe reis voor te bereiden en rechts is hij een winch aan het smeren, hij is verantwoordelijk voor al het smeerwerk aan boord. The 2e mate is correcting the sea charts and books, on the left photo he is busy to correct the sea charts, on the center photo he is busy to put a new voyage inside the electronic chart and on the right he greasing a winch, he is responsible for all greasing on board.
De verbeteringen worden per post naar het schip gestuurd, daar zal de 2e stuurman de verbeteringen in de desbetreffende kaart of het boekwerk verwerken.  The mutations will be send by mail to the vessel, there the 2e mate will bring the mutations on in the relevant chart and or books.

 

1 3e stm meng 03.jpg (123856 bytes)

2 3e stm meng 02.jpg (126232 bytes)

3 3e stm meng.jpg (138425 bytes)
De 3e stuurman zorgt voor de veiligheidsmiddelen aan boord, alles moet in perfecte staat zijn. The 3rd mate takes care of all safety equipment on board, everything has to be in perfect conditions.
De 3e stuurman bezig met het onderhoud van de veiligheidsmiddelen.  The 3e mate busy with the maintenance of the safety-equipment.
Op foto 1 is de 3e stuurman  bezig met het gangbaar maken van een onderdeel van de FFB (vrije val boot), op foto 2 is hij bezig met onderhoud (het kompas) van de MOB boot. Dit is een bootje wat gebruikt wordt bij Man Over Boord. On photo 1 you see the 3e mate repairing a part of the FFB ( free fall boat), on photo 2 he's busy with maintenance (the compass) on the MOB boat. This is a boat we use when there is a Man Over Board
En op foto 3 controleert hij het brandalarm paneel. And on photo 3 he is checking the fire alarm panel.

 

ll 001.jpg (117837 bytes)
De stuurmans leerling aan het roer, onder toezicht van de 1e stuurman. The deck cadet at the wheel, under supervising of the 1e mate..
er is veel te leren ...... there is a lot to learn......

 

ll 005.jpg (113567 bytes) ll 003.jpg (113837 bytes) ll 004.jpg (124843 bytes) ll 006.jpg (118897 bytes)
maar ook het dek schrobben , in het ruim werken(met een matroos) en wat saaier werk, wachtsman bij de loopplank. but also scrubbing the decks , working in the holds (with an sailor) and some boring job, watchman at the gangway.

 

 

De machinisten The engineers

 

hwtk001.jpg (95529 bytes) hwtk1.jpg (114292 bytes)

wtks1.jpg (152330 bytes)

hwtk2.jpg (161856 bytes)

Op de linkse foto zie je de Hoofdwerktuigkundige bezig met het starten van de hoofdmotor, in het midden is hij bezig een filter terug te plaatsen die daarvoor schoon gemaakt was en rechts zijn de machinisten de bouten (die de hoofdmotor op de fundatie houden) van de hoofdmotor aan het controleren.

 On the left photo you see the Chief engineer busy starting the main-engine, in the middle he is putting back a filter which was cleaned before and on the right the engineers where checking the bolts (bolts which keep the main engine on the foundation) of the main engine.

 

   

2e wtk ch.jpg (164974 bytes) 2e wtk 01.jpg (118797 bytes) 2e wtk2.jpg (141248 bytes)
De 2e machinist en motorman (linkse foto) zijn de gangway motor aan het repareren terwijl de 1e wtk toezicht houd. In het midden is de 2e aan het lassen en op de rechtse foto is de 2e wtk samen met de oiler bezig met het controleren van de hoofdmotor bouten.. The 2nd Engineer and motorman (left photo) are repairing the gangway motor, while the chief engineer is supervising. In the middle he is welding and on the right photo the 2e engineer and oiler are busy checking the main engine bolts..

 

1 3rd eng 001.jpg (127349 bytes) 2 3rd eng 003.jpg (161319 bytes) 3 3rd eng 02.jpg (139095 bytes)

De 3e machinist aan het werk aan de hulpmotoren op foto 1, op foto 2 zit hij onder de plaat, bezig een leiding aan het repareren en op foto 3 is hij aan het werken in de werkplaats.

The 3rd engineer working at one of the auxiliary engines on photo 1, on photo 2 he is working under the plate, repairing a pipe and on photo 3 he is working in the workshop.

 

elec 01.jpg (144098 bytes) elec 02.jpg (110835 bytes)
Alle elektrische karweitjes zijn voor de elektricien, hier, links, is hij de elektrische bedrading  van afsluiters aan het doormeten en rechts het repareren van de ruinverlichting. All electrical jobs are done by the electrician, here, on the left, he is measuring the electrical wires of valves and on the right he is repairing the hold lights.

 

oiler 02.jpg (133591 bytes) oiler 01.jpg (140503 bytes)
De motorman, links is hij een deel van de een van de seperatoren aan het schoonmaken en rechts samen met een matroos schade aan het repareren. The motorman, on the left he is cleaning a part of one of the separators and on the right together with a seaman repairing damages..

 

wiper 01.jpg (114272 bytes) wiper 02.jpg (118945 bytes)
De schoonmaker, links is hij bezig om een filter schoon te maken en rechts maakt hij de controlekamer schoon.  The wiper, on the left he is cleaning a filter and on the right he is cleaning the control-room.

 

De 1e machinist heeft de algemene leiding in de machinekamer. The 1e engineer is the manager in the engine-room.
De machinisten zijn verantwoordelijk voor het gehele machinebedrijf, zij zorgen dat alles werkt en bij problemen lossen zij het probleem op. The engineers have the responsibility for the whole engine-room, they take care of the good working and if there is a problem they will fix it.
Het machinebedrijf bestaat o.a uit: The engine-room consist of (among other things):
hoofdmotor(en), hulpmotor(en), generatoren(voor de electriciteit), drinkwatervoorziening, verwarming, aircondition, vries- en koel installaties, en diverse pompen. main-engine(s), auxiliary-engine(s), generators (for electricity), fresh water supply, heating, air-condition, reefer- and cooling installations and several pumps.

 

Samenwerking Team work

 

teamwork 001.jpg (142593 bytes)

samen 01.jpg (157810 bytes)

Samenwerken is aan boord heel erg belangrijk.  

Team work is very important on board. 

 

De kok The cook

 

kok 04.jpg (135416 bytes)

kok 05.jpg (87579 bytes)

kok 03.jpg (107777 bytes)

De kok aan het werk

The cook working

De kok en zijn werk zal later besproken worden in afdeling accomodatie.

The cook and his work will be discussed later in file accommodation

 

De bemanning The crew

 

1 bemann 001.jpg (112222 bytes) 2 bosun01.jpg (112084 bytes) 3 crane002.jpg (123995 bytes)
De bootsman, links met de stuurman, dan lading aan het sjorren en een staaldraad aan het splitsen. The bosun, on the left together with the Chief, then lashing cargo and splice a steel wire.

 

 

3. crane001.jpg (166565 bytes) 5. bemann 009.jpg (90119 bytes) 6. bemann 005.jpg (113142 bytes) 7. bemann 007.jpg (108946 bytes) 11. bemann 002.jpg (113225 bytes)
7. bemann 008.jpg (93248 bytes) 9. bemann 006.jpg (48817 bytes) 10. bemann 003.jpg (143018 bytes) 12.bemann 010.jpg (103537 bytes) 
De bootsman (foto 1 - 3) is de baas over de matrozen (foto 4-12)en de bootsman krijgt zijn orders van de 1e stuurman (foto 1), de bootsman en matrozen zorgen voor het dagelijks onderhoud van het schip, het verven, schoonhouden van de dekken en accomodatie, het assisteren bij het meren en ontmeren en het vastzetten van de lading.  The bosun (photo 1 - 3) is the boss of the sailors (photo 4-12) and the bosun gets his orders from the 1e mate (photo 1), the bosun and sailors take cares of the maintenance of the vessel, the painting, cleaning of the decks and accommodation, they assist during mooring and unmooring and lashing the cargo.

 

 

Tijd aan boord Time on board

 

De kapitein en officieren blijven normaal 12 weken aan boord en gaan dan 6 tot 8 weken met verlof. Er wordt wereldwijd afgelost, meestal probeert de rederij niet alle officieren tegelijk af te lossen, dit om de kennis welke is opgedaan aan boord te behouden. The master and officers stay on board for 12 weeks and go on leave for 6 to 8 weeks. Going on leave is done worldwide, mostly the company tries to avoid that all officers are going on leave at the same time, this to avoid loss of knowledge of the vessel.
Het schip vaart dus 365 dagen per jaar met verschillende bemanningen. The vessel is sailing 365 days a year with different crews.
De rest van de bemanning (vandaag de dag meestal Filipijnen of Chinesen) blijven 8 maanden aan boord en gaan met verlof zolang ze er geld voor hebben. The crew (mostly Philippines or Chinese nowadays) are staying 8 month on board and they are staying home as long as there is money.

 

BBQ 001.jpg (122545 bytes) BBQ 002.jpg (132775 bytes) BBQ 000.jpg (115209 bytes) BBQ 003.jpg (133860 bytes) BBQ 004.jpg (151847 bytes)
BBQ 005.jpg (120822 bytes) BBQ 006.jpg (114288 bytes) BBQ 007.jpg (167057 bytes) BBQ 008.jpg (174092 bytes)
En dan eens tijd voor een BBQ, even ontspannen op zee. And then there is time for a BBQ at sea.
Zoals je ziet had iedereen er echt  plezier in. And as you see everybody really enjoyed it.

 

fruit 001.jpg (92482 bytes) fruit 002.jpg (99414 bytes) fruit 003.jpg (98385 bytes)
De leerling machinekamer, 3e stuurman en Maroff met kokosnoten..... The cadet engine room, the 3e mate and Maroff with coconuts....
de Hwtk met lokaal "Sugar fruits"..... niemand kende dit fruit...... the Chief engineer with local "Sugar fruit".... nobody knew this fruits....
en de bootsman en 2e stuurman met ananas. and the bosun and 2e mate with pineapple.

 

Tijd om de wal op te gaan of te ontspannen

Time to go ashore or to relex

 

1.relex001.jpg (94141 bytes) 2.relex002.jpg (62569 bytes) 3.relex003.jpg (58537 bytes) 4.relex004.jpg (164814 bytes)
En hier even tijd om te ontspannen (Oro Bay), zwemmen foto 1 & 2 en als zeehonden op de BULB zonnen foto 3, op foto 4 zijn de beide leerlingen gaan wandelen en ze staan op de foto onder een bananenboom. And here a short time to relex (Oro Bay), swimming photo 1 & 2 and as seals sunbathing on the BULP photo 3, on photo 4 the both cadets are having a walk and there picture was taken underneath banana tree.

 

wal001.jpg (156722 bytes) wal 002.jpg (100180 bytes) wal 003.jpg (95286 bytes) wal 004.jpg (100953 bytes) wal 006.jpg (65782 bytes)
Even de wal op in Madang  (PNG). For a short while going ashore in Madang (PNG)

 

Vandaag de dag is er weinig tijd om de wal op te gaan, als de tijd er voor is wordt deze met beide handen aangegrepen, zie hoofdstuk LANDEN. Today there isn't much time to go ashore, so if we have the time the crew will go ashore, see chapter COUNTRIES.

 

   

Met deze bemanning heb ik op de schepen van Universal Marine gevaren. With this crew, I sailed on the ships of Universal Marine.

 

MS Crew  02-10-14 (1).jpg (241546 bytes) m.v. Mediterranean Sea. MS Crew  02-10-14 (5).jpg (251255 bytes)
Mijn laatste bemanning voor dat ik met vervroegd pensioen ga, mijn laatste schip in dienst bij UNIVERSAL MARINE Last crew before my early retirement, my last ship sailing for UNIVERSAL MARINE 

 

Crew Medsea July.jpg (203908 bytes)       Crew Medsea July 01.jpg (210661 bytes)

De bemanning van de Mediterranean Sea in juli 2014 The crew of Mediterranean Sea July 2014

 

031914 CS.jpg (213751 bytes)

De bemanning van de Caribbean Sea in maart 2014 The crew of Caribbean Sea March 2014

 

O&N 2014.jpg (204884 bytes)
De bemanning aan boord van de Caribbean Sea, Nieuw jaars nacht 2013/2014 in Callao, Peru The crew on board the Caribbean Sea, New Years night 2013/2014 at Callao, Peru

 

2012 09-30 AR names (1).jpg (241839 bytes)
De bemanning aan boord van de Amazon River, September 2012 The crew on board the Amazon River, September 2012

 

Surinam River [With Names].jpg (258899 bytes)

De bemanning aan boord van de Surinam River, mei 2012, met de Tafelberg bij Kaapstad als achtergrond. 

The crew on board the Surinam River, may 2012, with the Table mountain at Cape Town as background.

 

1 Pic Wing 01.jpg (326738 bytes)

De bamanning aan boord van de Surinam River, november 2011

The crew on board the Surinam River, November 2011

 

BBQ 25-06-11 (18).jpg (285742 bytes)            BBQ 25-06-11 (13).jpg (222920 bytes)

Een deel van de bemanning op de Amazon River, juni 2011

A part of the crew on board the Amazon River, June 2011

 

2010 1222.jpg (119381 bytes)
De bemanning aan boord van de Amazon River, december 2010 The crew on board the Amazon River, December 2010

 

Bemann 100718.jpg (186982 bytes)

De bemanning aan boord van de Vento di Maestrale, Juli 2010.

The crew on board the Vento di Maestrale, July 2010.

 

10-02-10.jpg (136224 bytes)

De bemanning aan boord van de Vento di Maestrale, Januari 2010.

The crew on board the Vento di Maestrale, January 2010.

 

crew juli 2009.jpg (145894 bytes)
De bemanning aan boord van de Vento di Maestrale, Juni 2009. The crew on board the Vento di Maestrale, June 2009.

 

chinees 001.jpg (127466 bytes)

De bemanning aan boord van de Vento di Maestrale, Februari 2009. The crew on board the Vento di Maestrale, February 2009.

   

chinees.jpg (124819 bytes)

De bemanning aan boord van de Vento di Maestrale November 2008. The crew on board of Vento di Maestrale November 2008

 

aft ship crew.jpg (121905 bytes)

De bemanning aan boord van de Papuan Gulf in Juni 2008 The crew on board of the Papuan Gulf June 2008.

 

crew total001.jpg (95164 bytes)
De bemanning aan boord van de Papuan Gulf in December 2007 The crew on board of the Papuan Gulf December 2007.

 

crew038.jpg (94130 bytes)
De bemanning van de Papuan Gulf, Mei 2007.

The crew of Papuan Gulf, May 2007.

Volgende / Next