De leerling / The Apprentice 

  

Deze reis (mei 2008) had ik twee Nederlandse Leerling Maroff's aan boord. Een Maroff is een officier die zowel als stuurman en als machinist mag varen, ze zijn voor beide opgeleid. This voyage (May 2008) I had two Dutch apprentices Maroff's on board. A Maroff is an officer who can sail as an mate as well as an engineer, they are educated for both.
Een van de twee is mijn oudste zoon Tim, hij heeft gestudeerd te Vlissingen, de ander is Jan-Willem Oud Ammerveld, hij heeft gestudeerd op Terschelling. One of the two is my eldest son Tim. he did his study in Vlissingen (Flushing), the other one is Jan-Willem Oud Ammerveld, he studied at Terschelling.

      

Tijdens koffietijd te Hong Kong en , links Jan-Willem, rechts Tim.

Leerling 001.jpg (95512 bytes)        Leerling 004.jpg (78615 bytes)

During coffee break at Hong Kong and , on the left Jan-Willem, on the right Tim.

 

Aan boord van de Papuan Gulf.

On board Papuan Gulf.

 

Tim zat de eerste periode in de machinekamer en Jan op de brug, halfweg wisselde ze van positie, Jan in de machinekamer en Tim op de brug. Tim was the first period in the engine room and Jan is on the bridge, halfway the changed position, Jan in the engine room and Tim on the bridge.
Hieronder vertellen zei een verhaal over hun ervaringen aan boord van de Papuan Gulf. Below they will tell a story about there experiences on board of the Papuan Gulf..

          

TIM TIM
Voor mijn stage moet ik nu minimaal 300 dagen varen, dit wordt verdeeld in 2 keer dus iedere keer ongeveer 5 maanden varen.
Ik ben nu aan mijn 2e stage periode bezig op de Papuan gulf, ik moet hier aan boord 160 dagen blijven en hiervan moet ik er 60 in de machinekamer doen en de rest aan dek/brug.
Als je op stage gaat krijg je ook een takenboek mee van school, hierin staan opdrachten en verslagen die je moet uitvoeren aan boord van je schip. Als je een opdracht hebt uitgevoerd moet je hiervoor een handtekening krijgen, je moet er voor zorgen dat je zoveel mogelijk hebt voordat je naar huis toe gaat. De verslagen die je maakt moeten door het schip en door school worden goed gekeurd. Er werd mij aan geraden om je verslagen zo snel mogelijk af te hebben, dit heb ik ook gedaan en de laatste 6 weken van mijn stage had ik geen omkijken meer naar mijn stageboek gelukkig, en had je meer “vrije tijd”.

Ik ben hier aan boord begonnen in de machinekamer, en dit is me goed bevallen.
Ik liep hier met de 3e wtk mee en daar deed ik dan de klusjes mee die hij moest doen, dit was het meeste met de hulpmotoren, de separators en de compressors, de 3e was hier “verantwoordelijk”voor. De klusjes die daar aan moesten gebeuren verschilden heel erg, de ene dag was je een hulpmotor aan het schoonmaken en de volgende dag moesten we de verstuivers ervan vervangen. Als de hoofdmachinist wat met elektriciteit moest doen werd ik er ook bij gehaald, dit omdat er aan boord steeds meer dingen op elektriciteit werken en er dus ook problemen ontstaan. Dus ik moest de tekeningen goed kunnen lezen en een beetje aanrommelen met de draadjes, nou hier heb ik toch wel geleerd dat je de zekering er altijd uit moet halen, want een schok krijgen is niet zo heel erg fijn.
Al met al heb ik me in de machine kamer goed vermaakt en ik heb er een hele boel geleerd, alleen het is niks voor mij ben ik achter gekomen.

Op de brug liep ik op zee s óchtends van 8 tot 12 aan dek en deed daar dan klusjes, dit verschilde van verven, roest bikken tot onderhoud aan veiligheidsmiddelen.
Van 1 tot 2 deed ik wat aan mijn takenboek en na 2e ging ik naar de brug om wacht te lopen.
Op de brug liep ik wacht met de 2e stuurman en met de kapitein.
De eerste paar dagen op de brug was het de apparatuur leren kennen die op de brug staat en weten hoe je er mee om moet gaan.
Dit eenmaal onder de knie dan moest er een reisvoorbereiding worden gemaakt samen met de 2e stuurman. De meeste reizen waren al een keer gedaan, dus voor hem is het makkelijk, alleen moest ik alles zelf opzoeken in de boeken zodat ik weet hoe en waar ik alles voor een reis moet opzoeken.
Als we in de haven waren liep ik met de 3e stuurman mee de wacht van 06-12 en van 1800-2400.
Hij legde me dan uit hoe je een laad/los plan moet lezen en op welke dingen je moet letten, bijvoorbeeld schade aan lading/schip tijdens laden/lossen.
Aan dek zijn vind ik toch leuker, je bent lekker buiten en je bent onder de lokale bevolking waar je mee samen moet werken.

Al met al is mijn voorkeur uitgegaan voor stuurman.
Heb een goede tijd hier aan boord gehad en heb er een hoop van geleerd.
During my apprenticeship I have to sail at least 300 days, this is divided into two parts, every part about five month sailing.At this moment I’m in my second apprenticeship period, this time on the Papuan Gulf, this is an period of 160 days and in this period I have to stay 60 days in the engine-room and the rest on the bridge and on deck. When the apprenticeship period starts, the school supply’s us with an training record book, this book contains orders and reports which you have to carry out during the stay on board of your vessel. If you have finished an order you need an signature in your training record book, you need as much as possible signatures before you go home. The records you have made must be approved by the vessel and by the school. I have had the advise to try to finish the records as soon as possible, I did this and the last 6 weeks I had no record book and had more time for myself.

I have started in the engine-room and I have enjoyed it very much. The 3rd engineer was my tutor in the engine-room and all the items he had to do, I did too. Most was with the auxiliary engines, separators and compressors, the responsibility of the 3rd engineer. A lot of different jobs had to be done to this items, one day we had to clean the auxiliary engines the next day we had to change the vaporizer. When the chief engineer had to work with electricity, he always called me, because electricity is more and more important on board, so more and more problems. I had to learn how to read electric drawings and mess around a little with the wires, here I have learned to disconnect the fuses before working with the wires, getting a electric shock isn't pleasant. Anyway, I've had a great time in the engine-room, I've learned a lot, only the engine-room isn't my thing.

On the bridge my duty's where as follows: from 8 to 12 on deck, I did all kinds of jobs, painting, chipping and maintenance on the safety equipments. From 13 to 14 I worked on my training book and after 14 I went tot the bridge to do my watch keeping. On the bridge I kept watch with the 2e officer and the master. The first few days on the bridge I had to learn all the equipment and learn how to work with the equipment. When having this down to a fine art the 2e mate and I had to make the voyage planning. Most trips where already once done, so for him an easy job, only for me, I had to find out everything from the books to learn how to find all information to plan a safe voyage. In port I had the watch together with the 3rd mate, from 06-12 and from 1800 to 2400.He learned me how to read the loading/discharging plan, where to look at, like damage to cargo and or ship during loading and or discharging. Working on deck I like better, you are working outside, meet the local peoples and working with them.

And the end I have decided that my preference is the bridge.I have had a good time on board and I've learned a lot.

 

 

1 tim 001.jpg (85938 bytes) 2 tim 002.jpg (132667 bytes) 3 tim 003.jpg (106664 bytes) 4 tim 007.jpg (97245 bytes) 5 tim 008.jpg (77425 bytes)
6 tim 005.jpg (94139 bytes) 7 Leerling 003.jpg (77150 bytes) 8 tim 004.jpg (108360 bytes) 9 tim 006.jpg (96563 bytes)
Hier zie je Tim aan het werk in de werkplaats van de machinekamer (foto 1 & 2), dan is hij op de brug (3) bezig, bij de uitlaatgassen boiler met de 3e wtk (4), kijken hoe de fitter een lekke pijp last (5), met de 3e wtk de separatoren aan het schoonmaken (6), hij krijgt uitleg van de Hoofdmachinist (7) en op de rivier naar Shang Hai het schip aan het sturen (8)  Here you see Tim at work in the workshop (poto1 & 2), then he is busy on the bridge (3), near the exhaust boiler together with the 3e engineer (4), learning how the fitter weld a leaking pipe (5), together with the 3e engineer cleaning the separator (6), the Chief Engineer explaining (7) and steering the vessel on the river of Shang Hai (8).
En ook heel belangrijk, regelmatig bellen met zijn moeder, broer en zus (9). And very important, regular calling with his mother, brother and sister (9).

 

JAN-WILLEM JAN-WILLEM

  

1 jan 001.jpg (65590 bytes) 2 jan 002.jpg (69880 bytes) 3 jan 003.jpg (149817 bytes) 4 jan vlag 001.JPG (61794 bytes) 5 jan vlag 002.JPG (65484 bytes)
6 jan 004.jpg (162461 bytes) 7 jan 005.jpg (141185 bytes) 8 jan 006.jpg (139726 bytes)
En hier zie je Jan aan het werk, het brugvleugel paneel aan het verven (1), het smeren van knevels (2), met de fitter aan de hoofdmotor aan hetwerken (3) en vlaggen voor een Australisch marine schip. And here is Jan at work, painting the bridge wing panel (1), greasing of clamps(2), together with the fitter working at the main-engine (3), and saluting to a Australian navy vessel.
Vlaggen doe je uit beleefdheid voor een marine schip (4 & 5), maar dit marine schip was niet erg beleefd, ze vlagde niet terug.  Saluting to a navy vessel we do out of politeness (4 & 5), but this navy vessel wasn't polite at all, she did not salute back.
En hier is Jan met de 2e machinist de zee inlaat filters aan het controleren en schoonmaken (6) en weer aan het werken aan de hoofdmotor (7) en aan de asgenerator (8). And here is Jan together with the 2e engineer controlling and cleaning the sea intake filters (6) and again working at the main-engine (7) and on the shaft-generator (8).

 

SAMENWERKEN DEK/MACHINEKAMER WORKING TOGETHER DECK/ENGINE-ROOM

 

1 elec tim jan 001.jpg (77993 bytes) 2 kok 001.jpg (118778 bytes) 3 werk T J 001.jpg (83186 bytes) 4 kok 003.jpg (120177 bytes) 5 kok 004.jpg (134891 bytes)
Nederlandse Maroff's moeten beide richtingen doen, dus zowel de brug als de machinekamer. Meestal willen de leerlingen al snel hun eigen weg gaan, dus of naar de brug, of de machine kamer. Dutch Maroff's have to study both directions, so as well the bridge- as the engine department.  Mostly the apprentices make there direction in his apprentice time, so or on the bridge, or engine-room.
Samenwerken van brug- en machinekamerdienst is in de Nederlandse koopvaardij geen probleem, hier zie je Tim en Jan bezig met het repareren van een deklamp (1), tijdens ziekte van onze kok hebben ze 5 dagen de kombuis overgenomen en een goede hap eten op tafel gezet (2), (ze moeten nu thuis ook koken), reparatie van het dak van de brugvleugels (3), de kombuis aan het schoonmaken (4) en de stores aan het opruimen (5). Working together of the bridge- and engine-room department is on Dutch vessels no problem, here you see Tim and Jan repairing a deck light (1), while our cook was sick they cooked for 5 days and they brought a good meal on the table (2), ( from now on they have to cook at home as well), repairing the roof of the bridge-wing (3), cleaning the galley (4) and clear the stores (5).

 

RELAXEN AAN BOORD RELAX ON BOARD

 

1 BBQ 001.jpg (139479 bytes)

2 BBQ 002.jpg (143291 bytes)
3 neptune 001.JPG (114080 bytes) 4 neptune 002.JPG (124972 bytes)

5 neptune 003.JPG (112309 bytes)

6 neptune 004.JPG (113890 bytes)

7 neptune 005.JPG (119389 bytes)

8 zwembad 001.jpg (128086 bytes)

9 zwembad 002.jpg (125551 bytes) 10 zwembad 003.jpg (115290 bytes)
Relaxen is ook belangrijk aan boord en dat proberen we dan ook regelmatig te doen, of een BBQ of een karaoke avond. Hier hadden we een BBQ (1&2) en tijdens de BBQ kwam Neptunus (3) aan boord om 3 man te dopen , Tim, Jan en matroos Ryan. Ze werden door Neptunus op Neptunus favoriete drankje getrakteerd (5) (zeewater) en kregen uiteindelijk hun certificaat van echte zeeman uitgereikt. (7). Relaxing is also very important on board and we try to do that regular, or we have a BBQ or a karaoke evening. Here we had a BBQ (1&2) and during this, Neptune (3) came on board to christen Tim, Jan and sailor Ryan. They got a round of Neptunes favorite drink (5), seawater and finally they got the certificate of being a real seaman (7).
De eerste reis hadden we geen zwembad dus hadden Tim en Jan een privé zwembad gecreëerd (8) later kregen we een zwembad (9&10) en in het weekend met mooi weer zie je het resultaat. During the first voyage we didn't have a swimming pool so Tim and Jan made there private one (8), later we had a real one (9&10) and during the weekend with nice weather you see the result.

 

DE WAL OP GOING ASHORE

 

1 stappen 001.JPG (85457 bytes) 2 stappen 002.JPG (80985 bytes)

3 wal 001.JPG (106594 bytes)

4 wal 002.JPG (94453 bytes)

5 wal 003.JPG (125444 bytes)

6 wal 004.JPG (71657 bytes)

7 wal 005.JPG (87733 bytes)

8 wal 006.JPG (117404 bytes)

De foto's 1 en 2 zijn gemaakt toen ik niet aan boord was, maar zo te zien vermaken ze zich goed in China, zelfs op het podium voor een liedje en dat wil wat zeggen. While picture 1 and 2 where made, I wasn't on board,but as yousee they had a good time in China, even on stage to sing a song and that is something.
Toen ik aan boord zijn we in Apia (Samoa Eilanden) even wezen lopen, toen ze dit bord zagen moesten ze er mee op de foto, ze waren het roerend eens met de tekst (3) en later even een terrasje gepikt met een lokaal biertje (4). When I was on board we had a walk in Apia (Solomon Islands), when they saw this as sign they had to get a picture of it, they fully agreed with the saying (3) and later we had a local beer on a nice terrace (4). 
In Honiara (5) zijn we met de agent wat rond wezen rijden en hebben we wat van het eiland kunnen zien. At Honiara (5) we drove around together with the agent and saw a part of the island.

 

Habitat 001.jpg (152426 bytes)

Habitat 002.jpg (164829 bytes)

Habitat 003.jpg (191340 bytes)

Habitat 004.jpg (198761 bytes)

Habitat 005.jpg (206041 bytes)

Habitat 006.jpg (229600 bytes) Habitat 007.jpg (201161 bytes) Habitat 008.jpg (154683 bytes) Habitat 009.jpg (152326 bytes)

 

En in Lae (PNG) zijn we naar een Habitat regenwoud geweest, hier bevinden zich enkel dieren en planten die in PNG in het wild voorkomen.  And in Lae (PNG) we visit athe Habitat Rainforest, here we saw all localanimals and plants you can find in PNG.
Op de laatste foto zien we van links naar rechts, Arthur onze chauffeur, Jan, Tim en onze gids. On the last picture you see the driver, Arthur, Jan, Tim and our guide.

 

1 sin001.jpg (115113 bytes) 2 sin002.jpg (193971 bytes) 3 sin003.jpg (166895 bytes) 4 sin004.jpg (144170 bytes) 5 sin005.jpg (122575 bytes)$ 6 sin006.jpg (90988 bytes)
7 sin007.jpg (101051 bytes) 8 sin008.jpg (159909 bytes) 9 sin009.jpg (104967 bytes) 10 sin010.jpg (131191 bytes) 11 sin011.jpg (141781 bytes) 12 sin012.jpg (115262 bytes)

 

En in juni lagen we een paar dagen in Singapore, een mooie gelegenheid om op zaterdag de wal op te gaan. And in june we had a couple of days in Singapore, a good opportunity to go ashore on the saterday.
Eerst naar Sentosa eiland, (1 t/m 5), toen met de kabelbaan (6 en 7) terug naar Singapore, naar China town (8,9 en 10), even naar Mustaffa, dit is een grote winkel welke 24 uur, 7 dagen in de week open is en waar je alles kunt kopen en laat opde middag terug aan boord (12). First to Sentosa island (1 to 5), with the cable railway (6 and 7) back to Singapore, to China Town (8,9 and 10), for a while to Mustaffa, this is a big store, which is open 24 hours a day, 7 days a week, where you can but everything and late afternoon back to the vessel (12).

 

m.v. DOULOS m.v. DOULOS

 

Doulos 001.jpg (81607 bytes) Doulos 003.jpg (104352 bytes) Doulos 005.jpg (124354 bytes)
Doulos 004.jpg (110505 bytes) Doulos 002.jpg (117240 bytes)

 

m.v. Doulos, een 98 jaar oud passagiersschip, dit schip zijn we 2 keer tegengekomen, de eerste keer in Port Moresby (PNG) en een 2e keer in Suva (Fiji). Er zijn 350 mensen aan boord met ruim 50 verschillende nationaliteiten, waaronder een 20 tal Nederlanders. Ze brengen "Kennis, Help en Hoop naar de mensen van de wereld". Zie hun website als je meer wilt weten over de bedoelingen van m.v. Doulos. Wij zijn daar aan boord geweest, vooral om zo een oud schip te zien en zij zijn bij ons aan boord geweest om een modern schip te zien. Het was een leuke ervaring om aan boord van een zo oud schip te zijn. m.v. Doulos, a 98 years old passengers vessel,tis ship we met 2 times, the first time in Port Moresby (PNG) and the second time in Suva (Fiji). There are 350 people on board from near 50 different nationalities, from them about 20 Dutch. They bring "Knowledge, Help and ope to the people of te world". See there website if you want to know more about the meaning of the m.v.Doulos. we have been on board, specially to see such an old vessel and they have been on our ship to see an modern vessel. It was an nice experience to be on such an old vessel.
Wil je meer weten over dit schip en hun doelstellingen, ga dan naar hun website.                               www.mvdoulos@.org Do you want to know more about the ship and there objectives, go to there website .                                           www.mvdoulos@.org

Volgende / Next