DE MACHINE KAMER   

 THE ENGINE-ROOM

 en het overhalen van een hoofdmotor.   

  and the overhaul of a main-engine.

 

Een schip is een klein dorp, alles is aanwezig zoals drinkwater, elektriciteit, rioolnetwerk, verwarming, airco etc. A ship is like a small village, everything is there,, such as freshwater, electricity, sewageplant, heating, airco etc.
Maar de hoofdmotor is het voornaamste onderdeel omdat zij er voor zorgt dat het schip vaart kan maken. But the main-engine is the most important part of the engine-room, because she will give the ship speed.
De machinisten verzorgen de machines, grote en kleine reparaties, ZIJ MAKEN HET. The engineers take care of all machinery's, big or small repairs, THEY WILL FIX IT.

 

Maar laten we eens gaan kijken in de machinekamer But lets have a look in the engine-room

 

Het machinekamer kantoor The engine-room office

 

kantoor001.jpg (71630 bytes) kantoor002.jpg (87097 bytes)
Hier zie je het kantoor van de machinisten, daar doen ze hun administratie. Here you see the office of the engineers, here they do there administration.
En links zie je een deel van de manuals welke aan boord zijn. And left you see a part of the manuals which are on board.

 

 

De controle kamer The control room

 

1.control 001.jpg (83872 bytes)  2. control 002.jpg (79780 bytes)  

 

Als eerste komen we in de controlekamer, vanuit hier is alles te controleren en te regelen. (foto 1 & 2 ) At first we come into the control-room, from here everything is to control and to adjust. (photo 1 & 2)
Vanuit hier worden bijvoorbeeld de hoofdmotoren gestart en gestopt. From here, for example, the main-engines are started and stopped.
Alle elektriciteit wordt vanuit de controlekamer over het schip verspreid. From the control-room all electricity is distributed over the ship.

 

De hoofdmotor The main-engine

 

De hoofdmotor op dit schip is een MAN B&W 7L 58/64.  The mainengine on this vessel is a MAN B&W 7L 58/64.
De motor heeft een vermogen van 9730 Kw bij 428 omwentelingen (rpm) The engine capacity is 9730 Kw by 428  revolutions (rpm).

 

1.maineng001.JPG (99972 bytes)  2. me 006 rechts.jpg (101908 bytes) 3. me 005 links.jpg (98620 bytes) 4. me 004.jpg (73750 bytes)
5. shaftgen002.jpg (97416 bytes) 6. shaftgen003.jpg (93049 bytes)

7. turbo001.jpg (86468 bytes)

8. turbo002.jpg (89885 bytes)

Op foto 1 zien we de bovenkant van de hoofdmotor, in het midden zijn de cylinderhoofden en linksachter de uitlaat. On photo 1, we see the upper part of the main-engine, in the middle we see the cylinder heads and on the left aft the exhaust pipe.
Foto,s 2 & 3, de zijkant van de hoofdmotor, hier onderin draait een as, de zgn. krukas, deze wordt aangedreven door de zuigers in de cilindervoeringen. Photo's 2 & 3, the side of the engine, here at the bottom a shaft is turning, the crankshaft, this one is driven by the cylinders in the cylinder-liner.
Op foto 4 zie je de tandwielkast, hier wordt dmv tandwielen, A. de schroefas aangedreven en B. daarboven de asgenerator. On photo 4 you see the gearbox, here is, by means of gear wheels, A. driven the propeller shaft and B. the shaft generator.
Foto's 5 & 6, de asgenerator, deze zit achter de hoofdmotor en wordt door de motor aangedreven, als de motor draait zorgt de generator voor de stroom aan boord. Photo's 5 & 6, the shaft-generator, this one is situated behind the main-engine, and is driven by this engine, if the engine is on the generator supplies the electricity on board.
De asgenerator heeft een vermogen van 2000 Kw 60 Hz. The shaft generator has a capacity of 2000 KW 60 Hz.
Op de foto's 7 & 8 zien we de turbo, deze wordt aangedreven door de uitlaatgassen, De turbo is er om veel lucht de motor in te pompen en zo een betere verbranding te krijgen. On the photo's 7 & 8 we see the turbo, this one is driven by the exhaust-gasses, the turbo is there to get as much as possible air into the engines to get a better combustion. 

 

Meer machines More engines

 

Ik zal nog wat machines laten zien en er een korte beschrijving van geven. I will show some more machines and give a short explanation of each.

 

1. AC001.jpg (65440 bytes)  2. AC002.jpg (91639 bytes)  3. sewage plant 001.jpg (81766 bytes)
4. boeg001.jpg (109781 bytes) 5. boeg002.jpg (63641 bytes) 6. boeg003.jpg (56217 bytes)

 

Op foto's 1 & 2 zien we de airconditioning, dit systeem maakt koele lucht in de accomodatie als het warm is. On photo 1 we see the air condition, this system makes the air cool during warm weather.
Ook zorgt ze voor frisse lucht in de accomodatie. Tevens kan de ventilator warme of koude lucht naar de accomodatie geblazen worden. Also this one blows fresh air into the accommodation,. As the ventilator is abble to blow warm and/or cooled air into the accommodation.
Foto 3, natuurlijk zijn er ook toiletten aan boord, hier zien we het rioleringssysteem, alles uit de toiletten wordt in een tank opgevangen en voor het in zee wordt gepompt zullen bacterieen de inhoud schoon maken. Photo 3, of course there are toilets on board, here we see the sewage plant, everything from the toilets is collected into a tank and before it is pumped into the sea microorganism will clean the contents.
Foto 4, de boegschroefruimte, deze bevindt zich op de bak (voorschip) en is diep in het schip geplaatst. Op foto 5 kijk je bovenop de electromotor en daar beneden (foto 6) bevindt zich de schroeftunnel. De boegschroef zorgt voor de zijwaartse beweging van het schip tijdens het manoeuvreren, de schroef is dwars in het voorschip geplaatst. Photo 4, the bow thruster room, this is situated on the forecastle and placed deep inside the vessel. On photo 5 you look on the top of the electromotor and beneath (photo 6) that is the propeller shaft. The bow thruster take care for the sideward movement of the vessel during manoeuvring, the propeller is put contrary in the fore ship.
De boegschroef heeft een vermogen van 700 Kw. The bow thruster has a capacity of 700 Kw.

 

 

De hulpmotoren en geneatoren, met elk een vermogen van 570 Kw 60 Hz. The auxiliary engines and generator, each has a capacity of 570 Kw 6o Hz.
De nood generator heeft een vermogen van 550 Kw 60 Hz. The emergency generator has a capacity of 550 Kw 60 Hz.

 

5. aux01.JPG (91826 bytes) 6.aux02.JPG (83434 bytes) 7. em generator.jpg (79212 bytes)
Foto's 5 & 6, deze laat de hulpmotoren zien, deze gaan in de haven als de hoofdmotor uitstaat, zij verzorgt dan de stroomvoorziening. Er zijn 3 hulpmotoren en naar gelang de hoeveelheid electriciteit nodig is zullen er 1, 2 of 3 bijgaan. Photo's 5 & 6, they show the auxiliary-engines, these will run in port when the main-engine is stopped, they take cares of the electricity supply. There are 3 auxiliary engines onboard and as the quantity of the power needed there will run1, 2 or 3 engines.
Foto 7, de noodgenerator, mocht de hulpmotor uitvallen dan zal de noodgenerator vanzelf aangaan en de stroomvoorziening overnemen, de capaciteit van de noodgenerator is niet zo groot dus minder belangrijke items worden dan automatisch uitgeschakeld. Photo 7, the emergency-generator, when there is a breakdown with the auxiliary-engine the emergency-generator automatically starts and takes over the electricity supply, the capacity isn't that big so un-important items will be switched off.

 

8. seperator 002.jpg (106751 bytes) 9. air 001 (2).jpg (81154 bytes) 10.air compressor002.jpg (73032 bytes)

 

Foto 8, de seperatoren ofwel de centrifuges: deze zorgen ervoor dat de olie (zware, diesel en smeerolie) schoon gemaakt wordt. Photo 8, the separator, this one take care that the oil (heavy, diesel and lubricating oil) is cleaned.
Het werkt als een wasmachine tijdens het centrifugeren, het water en het vuil zal uit de olie geslingerd worden en de schone olie blijft achter. It works like a washing-machine during spin-drying, the water and dirt will be swung out of the oil and clean oil is remaining.
Alleen draait deze wel harder, ze draaien met ongeveer 9000 omwentelingen per minuut. Only this one is swinging a bit faster, they swing with a revolution of about 9000 per minute.
Foto's 9 & 10, de luchtcompressoren, om de hoofdmotor te starten gebruiken we lucht onder hoge druk, de compressor levert deze druk en de lucht wordt in luchtvaten bewaard.  Photo's 9 & 10, the air compressors, to start the main-engine pressured air is used, the compressor is making this air and the air is kept in air-containers.

 

11.  cooler 002.jpg (93585 bytes) 12.  cooler 001.jpg (59802 bytes)

 

Foto 9 de kleine koelers en op foto 10 de grote koeler. Photo 9 the small coolers, photo 10 the big coolers.
De koelers zijn apparaten zoals in een auto de radiator, enkel in de auto wordt lucht gebruikt om het koelwater te koelen, aan boord wordt zeewater gebruikt om te koelen. The coolers are apparatus ilke a radiator in a car, only in a car air is used to cool the cooling water, on board seawater is used for cooling.
De kleine koeler wordt gebruikt voor het koelen van de hulpmotoren en andere kleine apparaten. The small cooler is used for the auxiliary-engines and other small apparatus which has to be cooled.
De grote koelers worden gebruikt om de hoofdmotoren te koelen. The big coolers are used for the main-engines.

 

1 mk koeler004 (2).JPG (79838 bytes)  

 2mk koeler007 (2).JPG (72967 bytes)

3 mk koeler009 (2).JPG (89433 bytes)  4mk koeler001a (2).JPG (109762 bytes)
 5mk koeler008 (2).JPG (65047 bytes) 6 mk koeler010 (2).JPG (88346 bytes) 7 mk koeler011 (2).JPG (74693 bytes) 8 mk koeler012 (2).JPG (131102 bytes)
De koelers moeten nu en dan schoongemaakt worden, de machinisten zien aan de temperatuur als dit moet gebeuren. Gaat de temperatuur omhoog dan zullen ze de koelers schoon gaan maken. Het schoonmaken gebeurt met gewoon water en een sopje, soms is ze erg vuil en moet er wat harder geborsteld worden. The coolers have to be cleaned now and then, the engineers knows when, as the temperature is increasing. Is the temperature increasing then they know they have to clean the coolers. The cleaning is done with soap and a brush, sometimes it is very dirty and then they have to brush harder.
Op foto 1 zijn ze de koeler aan het openen, op foto 2 is die geopend. De koelers bestaan uit platen (foto 3).  De platen zijn goed te zien op foto 3 en 4, op deze foto,s is de hoofdmachinist de platen aan het inspecteren. Photo 1 they are opening a cooler, on photo 2 it is opened. The coolers consist of a lot of plates (photo 3). The plates you can see on photo 3 & 4, in this photo's the chief engineer is checking the plates.
Elke plaat heeft rondom een pakking zitten (tegen het lekken), heel soms worden deze vervangen, op de foto's 5 t/m 8 wordt dit gedaan. Dit is de eerste keer in 12 jaar dat het gebeurd. Nadien is de koeler een goede 4cm breder geworden door de nieuwe pakkingen. Every plate has a gasket around the sides (against leaking), sometimes they have to be renewed, on the photo's 5 t/m 8 this is done. This is the first time in 12 years it is done. After renewing the gaskets the cooler is about 4 cm wider as before.

 

mk koeler013 (2).JPG (70490 bytes)

Hoe werken de koelers, de bovenstaande foto geeft een open koeler weer, de platenwarmtewisselaar (koeler) bestaat uit een pakket metalen gegolfde platen, met doorlaatopeningen voor de twee vloeistoffen (zeewater en zoetwater) waartussen de warmteoverdracht moet plaatsvinden. How the coolers work, the above photo shows a open cooler, the plate heat exchanger (cooler) consists of a pack of corrugated metal plates with portholes for the passage of the two fluids (seawater and freshwater) between which heat transfer will take place. 
Het platenpakket, dat zich tussen een frameplaat en een drukplaat bevindt, wordt samengedrukt door spanbouten. De platen worden gemonteerd met een pakking die het kanaal afdicht en de vloeistoffen naar alternerende kanalen leidt.  The plate pack is assembled between a frame plate and a pressure plate and compressed by tightening bolds. The plates are fitted with a gasket which seals the channel and directs the fluids into alternate channels.
Aan de onderkant van de foto zie je de platen, plaat A en plaat B, als je goed kijkt zie je aan de tekeningen hoe de vloeistoffen lopen. De warme vloeistof en de koude lopen dus elk apart door de koeler waardoor de warmte afgegeven kan worden aan de koude vloeistof. At the bottom of the photo you see the plates, plate A and plate B, if you look proper you can see on the drawings how the fluids are running. The hot and cold fluid are flooding separately through the cooler and that's why the hot fluid can give its heat to the cold fluid.

 

1. ballastpump001.jpg (111798 bytes) 2.  fire pump.jpg (124338 bytes)   3. boeg004.jpg (69213 bytes)  
Foto 1: pompen; hier zien we de ballastpomp, deze wordt gebruikt om water in of uit de ballasttanken te pompen, ballasttanken zijn er om het schip een goede stabilitieit te geven en ook om het schip niet te ver achter of voorover te laten komen. Photo 1, pumps, here we see the ballast pump, this one is used to pump water in or out a ballast tank, there are ballast tanks to give the ship a good stability and also we use them to avoid a big trim fore ward or astern. 
Op foto 2 de brandbluspompen, deze zorgen ervoor dat we bij een brand over het gehele schip bluswater hebben. On photo 2 the fire-fighting pumps, this ones take care, in case of a fire, that firewater is supplied all over the vessel.
Op foto 3 zien we de brandbluspomp van het voorschip, deze pomp bevindt zich in de boegschroef ruimte. On photo 3 we see the fire-fighting pump in the fore-ship, this pump is situated in the bow thruster room.

 

4. boiler 001.jpg (76707 bytes) 5. ketel002.jpg (70544 bytes) 6. ketel003.jpg (83048 bytes)
Foto 4; De vuilverbrander, hier wordt ons afval verbrand, zodat er niets inde zee hoeft te worden gegooid. Photo 4: The incinerator, here we burn our garbage, so we don't have to trow anything into the sea.
Foto 5 & 6: de ketel; dit is een soort centrale verwarming, de ketel verwarmt olie die dan weer andere hulpwerktuigen verwarmt, deze ketel wordt op olie gestookt. Photo 5 & 6, the boiler, this is a kind of central heating, theboiler is heating oil and the oil is heating other auxiliaries, this boiler use oil to heat.
Foto's 9 to 12: de uitlaatgassen ketel, als de hoofdmotor draait worden de hete uitlaatgassen gebruikt om de ketel op foto 5 te vervangen, de uitlaatgassen zullen nu de olie verwarmen en de ketel op foto 5 kan dan worden gestopt.  Photo's 9 to 12: the exhaust gas boiler, when the main-engine is running the hot exhaust-gasses will be used to replace the boiler on photo 5, the hot exhaust-gasses will heat the oil and the boiler on photo 5 can be switched off.

 

 

7. uitlaat 003.jpg (87992 bytes) 8. uitlaat 001.jpg (69359 bytes) 9. uitlaat 002.jpg (79948 bytes)
10. funnel001.JPG (120115 bytes) 11. uitlaat 005.jpg (100832 bytes) 12. funnel002.JPG (114544 bytes) 13. uitlaat 007.jpg (89688 bytes)
Foto 7 laat het begin van de hoofdmotoruitlaat zien, (achteraan de motor), dan gaat ze naar achteren, foto 8, daarna naar boven, foto 9, de foto's 10 t/m 12 zijn gemaakt in de schoorsteen en foto 13 is het bovenaanzicht van de schoorsteen. Photo 7 shows the beginning of the main-engine exhaust, (on the aft of the engine), then she is going to the aft, photo 8, then upward, photo 9, the photo's 10 to 12 are made inside the funnel and photo 13 shows the top vieuw of the funnel.

 

De stuurmachines The steering gear

 

steer 003.jpg (81389 bytes)

 

De stuurmachine(s) zorgt ervoor dat het roer(en) beweegt, de meeste schepen hebben 1 roer. The steering engine (s) take care of the movement of the rudder (s), most ship's has 1 rudder.

 

De werkplaats The workshop

 

1.  work 002.jpg (93903 bytes) 2. work 003.jpg (70997 bytes)  3. work 004.jpg (63174 bytes) 4. work er.jpg (72741 bytes)

 

In de werkplaats (foto's 1, 2 & 3) worden allerlei kleine reparaties uitgevoerd. Er is allerlei gereedschap aanwezig om reparaties uit te voeren. In the workshop (photo's 1, 2 & 3) all kinds of small repairs are carried out, there are all kinds of tools available to carry out repairs.
Er kan gelast worden en er is een draaibank aanwezig. It is possible to weld and there is a lathe.
Op foto 4 de werkplaats in de machinekamer. On photo 4 the workshop inside the engine-room.

 

Onderhoud hoofdmotoren Maintenance main-engines

 

Zoals gezegd, grote reparaties worden ook aan boord gedaan, maar aangezien dit nog een nieuw schip is, heb ik geen foto's of andere bijzonderheden te vermelden. As said, big repairs are done on board also, but as this is a new ship, I don't have photo's or other stories to tell.

 

Bunkeren Bunkering

 

HET BUNKER TEAM THE BUNKER TEAM

 

bunker 001.jpg (138865 bytes) bunker 002.jpg (72360 bytes)
Links op de foto zie je het stuurboords bunkerstation, eenzelfde is er aan bakboord. Hier wordt de zware- en diesel olie geladen, meestal uit barges of kleine tankers.. On the left photo you find the starboards bunker station, the same we have on the portside. Here we load our diesel- and heavy fuel oil, mostly from barges or small tankers. 
De bunkerploeg van het schip en de bunkerboot. The ship's bunker crew and the bunker boat.

 

De bunkercapaciteit en het brandstofverbruik. The bunker capacity and the fuel-consumption
Capaciteit Verbruik Capacity

Consumption

Zware oile (HFO) 1200 tons/1.200.000 ltr 42.24 ton per dagbij 85% Heavy fuel (HFO) 1200 tons/1.200.000 ltr 42.24 ton per day by 85%
Diesel (MDO) 235 tons/235.000 ltr 4 ton per dag Diesel (MDO) 235 tons/235.000 ltr 4 ton per day

 

 Het overhalen van een hoofdmotor.   

   The overhaul of a main-engine.

 

In Port Klang zijn er 3 man van ons kantoor aan boord gekomen om de overhaul mee te maken, Arie, Marcel en Eelco. Deze MAN motor heeft een vermogen van 9730 Kw, de zuigers, 7 stuks,  hebben een diameter van 58 cm en een slag van 64 cm. At Port Klang 3 man from the office joined the vessel to experience the overhaul, Arie, Marcel and Eelco. This MAN engine got a power of 9730 Kw, the pistons, 7 pieces, got an diameter of 58 cm and a stroke of 64 cm.
In Singapore kwamen er van MAN ook nog twee man bij, uit Nederland Guido en uit Duitsland Henning. Er is hard gewerkt en de temperatuur liep dan ook vaak erg op, 40 tot 50 graden in de machinekamer, dus veel water drinken en nog meer zweten. At Singapore two more men joined the vessel, two men from MAN, one from the Netherlands Guido and one from Germany Henning. Everybody was working very hard and the temperature increased often, 40 to 50 degrees in the engine-room, so drinking a lot of water and sweating even more.

 

1 ME S'pore.jpg (141582 bytes) 2 ME S'pore (2).jpg (133438 bytes) 3 ME S'pore (3).jpg (109366 bytes) 4 ME S'pore (4).jpg (125953 bytes) 5 ME S'pore (5).jpg (136852 bytes)
In Singapore, op de oosterlijke ankerplaats, hebben we de hoofdmotor overhaald, met andere woorden, een grote beurt gegeven. Als eerste zijn de kleppendeksels geopent (foto 1, A), de tuimelaars (foto 6, A) zijn vastgezet om ze niet te beschadigen tijdens het hijsen en verder worden de carterdeksels aan beide kanten verwijderd, en alles wat los moet wordt losgemaakt. In Singapore, at the Eastern anchorage, we have overhauled the main-engine, in other words, give the main engine a great service, first the valves lids where opened (photo 1, A), the diggers where secured (photo 6, A) to protect them during the lifting and all  the carter lids where removed and further everything which has to be loosened was loosened.
Op foto 3 zie je de brandstofpomp (A) en de nokkenas (B). On photo 3 you see a fuel pump (A) and the camshaft (B).
Hier zie je op foto 4 Arie bezig om de "Special Tools"bij elkaar te zoeken. Here you see, on photo 4, Arie searching for all the "Special Tools".
En op foto 5 links Guido en rechts Marcel bezig om de eerste kleppendeksel te lichten. And on photo 5, on the left Guido and on the right Marcel, busy to lift the first valves lid.

 

6 ME S'pore (5a).jpg (147706 bytes) 7 ME S'pore (6).jpg (137509 bytes) 8 ME S'pore (6a).jpg (146456 bytes)
op foto 6 gaat de tweede al, links zie je Henning en rechts Eelco. Marcel staat de control van de kraan te bedienen. En op deze foto (6) zie je bij A de tuimelaars. and on photo 6 the second is already going, on the left you see Henning and on the right Eelco. Marcel is operating the crane-control. And on this photo (6) you see near A the valves.
En daar gaat de kleppendeksel naar dek (8). And there the valves lid is going to deck (8).

 

9 ME S'pore (6b).jpg (118291 bytes) 10 ME S'pore (6c).jpg (111750 bytes) 11 ME S'pore (6d).jpg (84701 bytes) 12 ME S'pore (7).jpg (114614 bytes)
van beneden (foto 9) in de machinekamer, via luiken (foto 10 & 11)  worden ze  met de scheepskraan aan dek gehesen. from down (photo 9) the engine-room, via hatches (photo 10 & 11) the ship's crane lifted them on deck.
Arie (foto 12) staat er zwetend bij te kijken, zweten deed je al bij enkel te kijken. Arie (photo 12) in sweat is watching this, sweating you already did only by watching.

 

13 ME S'pore (13).jpg (151417 bytes) 14 ME S'pore (14).jpg (133249 bytes) 15 ME S'pore (14a).jpg (151505 bytes)

Op deze foto's 13, 14 en 15 zie je de eerste cylinderkop (foto 14,  A) verwijderd worden, deze gaan ook aan dek, om later aan de wal overhaald te worden.

On this photo's 13, 14 and 15 you see the removal from the first cylinder head (photo 14, A), those went to deck to, to go ashore to be overhauled later.

 

 

16 ME S'pore (15).jpg (126353 bytes) 17 ME S'pore (15a).jpg (102138 bytes) 18 ME S'pore (15b).jpg (145457 bytes)
Hier zie je dat we de cylinder-koppen in bakken hebben gezet (foto 16) om beschadiging tijdens het transport te voorkomen, het bootje voor het transport zie je op foto's 17 en 18. Here you see that we have put the cylinder-heads in containers (photo 16), this to avoid any damage during the transport, the boat for the transport you see on photo 17 and 18.  

 

19 ME S'pore (16).jpg (117117 bytes) 20 ME S'pore (19).jpg (126552 bytes)
Hier zie je de brandringen liggen (foto 19, A), deze zitten op de heetste plek van de motor, ze zijn daar geplaatst om de zwakste plek snel en redelijk goedkoop te kunnen vervangen. Here you see the fire-rings (photo 19, A), these are situated on the hottest part of the engine, they are placed  in that position to change the weakest part fast and rather cheap.
Foto 20, A, hier zie je een van de 7 zuigers. Photo 20, A, here we have one of the 7 pistons.

 

21 ME S'pore (20).jpg (131834 bytes) 22 ME S'pore (20a).jpg (107821 bytes) 23 ME S'pore (20b).jpg (113816 bytes) 24 ME S'pore (20c).jpg (106281 bytes) 25 ME S'pore (20d).jpg (140391 bytes)
Om niet alles aan de wal te hoeven brengen hadden we ruim 4 ingericht als werkplaats. De twee sjorcontainers hadden we gekanteld om zo een soort tafel te maken waarop de zuiger konden staan om schoongemaakt te worden. (foto 23 & 24). To avoid sending everything ashore we organized hold 4 as a work-shop. The two lashing-containers where turned over and where used as a kind of tables to clean the pistons. Photo 23 & 24.
Op foto 25 zie je dat de zuiger gekanteld worden omdat ze toch allemaal uit elkaar gehaald moesten worden, tussen hemd en de kroon zat ook wat vuil. On photo 25 you see that the pistons had to be turned as well, this becourse we found dirt between the skirt and crown.

 

26 ME S'pore (20e).jpg (120481 bytes) 27 ME S'pore (20g).jpg (134771 bytes) 28   ME S'pore (20i).jpg (143234 bytes) 29 ME S'pore (20f).jpg (123121 bytes) 30 ME S'pore (20h).jpg (129282 bytes)
Foto 27 laat bij C de kroon van de zuiger zien, D is het hemd, A is de bovenkant van de drijfstang en B is de pen welke de drijfstang aan het hemd koppeld. Photo 27 is showing the crown C of the piston, D is the skirt, A is the topside of the drive rod and B is the pen which connect the drive rod to the skirt. 
Guido (foto 30) is hier de oude zuigerveren aan het meten om na te gaan hoe ver deze versleten zijn na twee jaar draaien. Guido (photo 30) is measuring the piston-springs to check how much they weared out after two years running.

 

31 ME S'pore (23).jpg (138051 bytes) 32 ME S'pore (23a).jpg (140914 bytes) 33 ME S'pore (23b).jpg (139894 bytes) 34 ME S'pore (23c).jpg (115067 bytes)
Ook aan dek, voor de opbouw, leek het op een werkplaats. foto's 31 t/m 34 Also on deck, in front of the accommodation, it looked like a workshop. photo's 31 to 34
Op foto 32 zijn Guido en Henning een zuiger aan het demonteren. On photo 32 Guido and Henning are disconnecting a piston.

 

35 ME S'pore (29).jpg (159696 bytes) 36 ME S'pore (29a).jpg (115119 bytes) 37 ME S'pore (29b).jpg (119877 bytes)
Op de foto's hierboven (35, 36 en 37) zie een honing apparaat, dit is een machine welke de voering weer glad maakt, het draait rond en op 4 punten zitten slijpstenen welke de voering helemaal bewerken. On the above photo's (35, 36 and 37) you see a homing device, this device  is making the sides of the liner smoothly, it is turning around and on 4 points grindstones are situated which go through the whole liner.

 

38 ME S'pore (36).jpg (93178 bytes) 39 ME S'pore (36a).jpg (95456 bytes) 40 ME S'pore (36b).jpg (106489 bytes) 41 ME S'pore (36c).jpg (92102 bytes)
Even pauze, even ontspannen met een kleine BBQ, dit ter afscheid van de Filipijnse bemanning, zij gaan er af en er komt een Chinese bemanning aan boord en ter gelegenheid van de verjaardag van Marcel.  A short break, with a small BBQ, this for the goodbye of the Philippines crew, they will be relieved by a Chinese crew and also be course Marcel had his birthday.

 

42 ME S'pore (45).jpg (117197 bytes) 43 ME S'pore (46).jpg (121558 bytes) 44 ME S'pore (47).jpg (115983 bytes) 45 ME S'pore (48).jpg (146215 bytes) 46 ME S'pore (49).jpg (141540 bytes)
Marcel blijft zijn duimen goed trainen (foto 42), hij was telkens in de weer om de kraan te bedienen, op foto 43 zie je Arie in het carter zitten, ze waren het hoofdlager, foto 44 met Henning, aan het controleren (foto 44). Marcel is training his thumbs (photo 42), he was always operating the crane, on photo 43 you see Arie inside the carter, they where checking (photo 44 together with Henning, the main bearing.
Op de foto's 45 en 46 zie je de nokkenas nog eens zitten. On the photo's 45 and 46 you see the camshaft again.

 

47 ME S'pore (50a).jpg (111084 bytes) 48 ME S'pore (50b).jpg (103680 bytes)
Er waren nieuwe brandringen besteld en toen deze aangekomen waren moesten ze van de bescherming ontdaan worden (foto 47), daarna was het even uitblazen (foto 48). New firerings where ordered, and after they arrived on board they had to be cleaned from the protection (photo 47), after that they had a breather. photo 48).

 

49 ME S'pore (53).jpg (117225 bytes) 50 ME S'pore (53a).jpg (121867 bytes) 51 ME S'pore (53b).jpg (153236 bytes) 52 ME S'pore (53c).jpg (153647 bytes) 53 ME S'pore (53d).jpg (150432 bytes) 54 ME S'pore (53e).jpg (150806 bytes) 55 ME S'pore (53f).jpg (109185 bytes)
En dan kunnen de zuigers er terug in, foto's 49 t/m 55, op foto 50 is te zien bij A, dat er 2 pinnen aan de bouten zijn bevestigd, deze zetten ze er op om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen en om de bovendrijfstangbouten goed in de onderkant van de drijfstang uit te laten komen (foto 55,A). And then put back the pistons, photo 49 to 55,  on photo 50 you can see that with A, 2 pins are connected on the bolts, they are connected to protect the thread from damage and to get the upper drive rod bolts in the right position in the lower part of the drive rod (photo 55, A)
Op de foto's 51, 52, 53 en 54 zie je hoe een zuigerveer A om de zuiger wordt geplaatst. On the photo's 51, 52, 53 and 54 you see how a piston spring A is installed on a positon.

 

56 ME S'pore (54).jpg (158634 bytes) 57 ME S'pore (55).jpg (161140 bytes) 58 ME S'pore (57).jpg (166188 bytes) 59 ME S'pore (58).jpg (135327 bytes)
Dan de koppen er weer op, de kleppendeksels, alle leidingen aansluiten, de controledeksels van het karter sluiten en draaien maar weer, en dat deed ze, als vanouds. And put back the heads, connecting all pipes, close the covers of the carter and start the engine and run,  and that's what she did, as always.  

 

60 ME S'pore (64).jpg (106367 bytes) 61 Suez.jpg (97870 bytes) 62 Suez (2).jpg (89239 bytes)
Marcel en Eelco zijn in Singapore naar huis gegaan (foto 60) en zoals je ziet waren ze maar wat blij om naar moeders de vrouw te mogen,  Arie is mee gevaren tot Suez. Maar voor hij eraf ging (foto 61) was het "MAAR NU EERST EEN BAVARIA" en dan is het zover, Arie naar het volgende schip, de Yellow River in ..... Marcel and Eelco  went home from Singapore (photo 60) and as you see they where very happy to go home again, Arie sailed with us to Suez. But before he left (photo 61)  "BUT NOW FIRST A BAVARIA" and then it is time, Arie to the next vessel, the Yellow River in ....

 

Volgende / Next