VEILIGHEID AAN BOORD / SAFETY ON BOARD.

 

Op schepen zijn verschillende veiligheidsmiddelen aanwezig, Zoals reddingsboten, man overboord boot, reddingsvlotten en brandblusmiddelen. On ship's there are several kinds of safety equipments, such as lifeboats, man over board boats, life rafts and firefighting equipments. 

 

De reddingsboot The lifeboat

 

Er zijn twee soorten reddingsboten in gebruik, de vrije val boot (FFB) en de boot welke in davits hangt, de laatste is van een uitstervend ras.  There are two kinds of life boat systems, the free fall boat (FFB) and the boat which hangs into davits, the last is becomes a extinct race.
Hier aan boord hebben een FFB, deze zullen we eerst laten zien. here onboard we have the FFB, I'll show this one as first.
1. safety sloep003 .jpg (73914 bytes) 2. safety sloep004 .jpg (97188 bytes) 3. safety sloep005 .jpg (80326 bytes)

4. veilig010 ffb (2).jpg (62833 bytes)

5. veilig011 ffb (2).jpg (73408 bytes)
De FFB ligt op een soort glijbaan (foto 1). The FFB lies on a kind of slide (photo 1).
Hij zit vast met een pin welke vanuit de boot vrijgemaakt kan worden, dan glijdt de boot over de glijbaan en valt in het water. Foto 4 He is secured by a pin which can be released from inside the boat, then the boat glides over a slide and falls into the water. Photo 4.

 

1. sign001.jpg (31288 bytes) 2. sign002.jpg (40290 bytes) 3. sign003.jpg (46681 bytes) 4. sign004.jpg (46271 bytes) 5. sign005.jpg (44839 bytes)
6. sign008.jpg (35207 bytes) 7. sign006.jpg (34914 bytes) 8. sign007.jpg (39825 bytes) 9. sign009.jpg (61596 bytes)
Overal zijn stickers geplaatst welke richtingen aangeven of vertellen welk item zich hier bevindt, deze stickers zijn in het donker lichtgevend. Everywhere you find stickers indicating which direction or tells you which item you find here, these stickers are in the dark luminous.
Hier enkele voorbeelden: 1 & 2, wegwijzer naar FFB (reddings sloep) Here some samples: 1 & 2, signpost to FFB (lifeboat)
3. plaats waar een zwemvest zich bevindt en 4. een overlevingspak. 3. place where a life jacket is placed and 4. a survival suit.
5. plaats waar je het brandalarm kunt inschakelen en 6. waar een brandblusser staat. 5. place where you can start the fire-alarm and 6. where a extinguisher is placed.
7. snelste weg naar buiten en 8. 2e snelste weg naar buiten. 7. primary means of escape and 8. secondary means of escape.
9. aanduiding welk dek. 9. indicate which deck.

 

1 veilig002 (2).JPG (60969 bytes) 2 veilig001 (2).JPG (71765 bytes) 3 veilig003 (2).JPG (87078 bytes) 4 veilig004 (2).JPG (66153 bytes)
5 veilig005 (2).JPG (73676 bytes) 6 veilig007 (2).JPG (64950 bytes) 7 veilig006 (2).JPG (62898 bytes) 8 veilig008 (2).JPG (77414 bytes)
Dit is een reddingsboot welke in davits hangt, het systeem werkt op de zwaartekracht, op foto 1 zien we een van de twee armen waar de boot met kabels en schijven in hangt. Op foto 2 & 3 zien we de lier en kabels. This is a lifeboat which is hanging in davits, this system is working on gravity, on photo 1 we see one of the two arms in which the boat, by means of wires and sheaves, is hanging in. On photo 2 & 3 we see the winch and wires.
Op foto 4 laat de 3e stuurvrouw de boot zakken door de rem van de lier op te lichten. De armen (davits) zwaaien naar buiten (foto 5 & 6). On photo 4 the 3rd mate is lowering the boat by lifting the break of the winch. The arms (davits) are swinging outside, photo 5 & 6.
Op foto 7 & 8 is de boot uit de davits en gaat naar beneden. On photo 7 & 8 the boat is out of the davits and is going down on the wires.

 

 

De MOB (man over boord boot) The MOB (man over board boat)

 

safety sloep006 .jpg (74784 bytes)
De MOB boot is een bootje welke snel te water gelaten kan worden bij bijvoorbeeld " man over boord ". The MOB boat is a small boat which can be lowered into the water fast, for instants when there is a man over board.

 

MOB 001.jpg (119894 bytes) MOB 002.jpg (121091 bytes) MOB 003.jpg (120354 bytes) MOB 004.jpg (120051 bytes)
Eerst worden de overleveingspakken aangedaan en geeft de 1e stuurman zijn laatste aanwijzingen om alles goed,snel en vooral veilig te laten verlopen. First everybody puts his survival-suit on and then the 1e mate gives his last indications to be sure everything is going good, fast and safe.

 

1. safety mob001.jpg (88611 bytes) 2. safety mob002.jpg (116924 bytes) 3. safety mob003.jpg (117969 bytes) 4. safety mob004.jpg (58550 bytes) 5. safety mob005.jpg (120964 bytes) 6. safety mob006.jpg (125965 bytes)
7. safety mob007.jpg (127070 bytes) 8. safety mob008.jpg (79626 bytes) 9. safety mob009.jpg (102651 bytes) 10. safety mob010.jpg (103111 bytes) 11. safety mob011.jpg (109692 bytes) 12. safety mob012.jpg (112085 bytes)
Op bovenstaande foto's zie je een MOB oefening. On the above photo's you see a MOB drill.
Op de foto's 1 & 2 wordt eerst weer uitleg gegeven. Op foto 3 zitten de 1e en 3e stuurman, in overleveingspak, gereed om te water gelaten te worden. On the photo's 2 & 3 first explanations are given again. On photo 3 the 1e and 3e mate, in survivalsuits, are ready to be lowered into the water.
Vanaf de brugvleugel kijkt de (2e stuurman) dienstdoende stuurman toe. (foto 4) From the bridge wing the (2e mate) duty mate is watching. (photo 4)
Dan wordt de MOB te water gelaten, de motor gestart en er wordt even rondgevaren.  Then the MOB is lowered into the water, the engines is started and they make a short trip.
Nadat de MOB terug aan boord gehesen is, is er nog een nabespreking en is de oefening beeindigd. After the MOB is hoisted back on board, we have a small meeting and the drill is finished.

 

safety overleef003.jpg (117969 bytes)
Op de laatste foto zie je een overlevingspak welk gedragen wordt bij het varen in de MOB, dit pak is ervoor gemaakt om langer te kunnen overleven bij het te water geraken. On the last photo we see a survival suit which is used when the MOB boat is in use,  the suit is made to survive longer in the water.

 

 

Algemene veiligheidsmiddelen General safety-equipments

 

1. safety vlot001.jpg (102395 bytes) 2. safety vlot002.jpg (69069 bytes) safety vlucht001.jpg (46303 bytes) safety vlucht002.jpg (62528 bytes) safety vlucht003.jpg (56439 bytes)
Links op de foto's 1 & 2  zien we de reddingsvlotten, deze vlotten worden pas bruikbaar nadat ze in het water opgeblazen zijn. Op foto 1 zien we het stuurboords vlot, dit vlot bevindt zich op het achterschip. Er is er een aan stuurboord en een aan bakboord en beide zijn geschikt voor 25 personen.  Op foto 2 is het vlot van het voorschip, deze is geschikt voor 6 personen. The left photo shows a life raft, this rafts can be used only after trowing into the sea and blow up. On photo 1 we see the starboards raft, this raft is situated on the aft ship. We have one on the starboard side and one on the portside and each can carry 25 persons. On photo 2 we see the raft of the fore ship, this one can carry 6 persons.
Dit wordt gedaan met behulp van een touw (wat aan het vlot vastzit), door er aan te trekken gaat er een fles gas open,  waarna het vlot zich opblaast. This is done by means of a rope which, by pulling, opens a gas bottle so the raft is blow up.
Op de volgende drie foto's is een vluchtuitgang te zien, deze zijn op verschillende locaties aanwezig. Op de eerste foto een vaste ladder naar het vluchtluik, dan het vluchtluik van binnen en op de laatste foto het vluchtluik aan dek. On the next three photo's we see a escape exit, these are situated in different locations. On the 2nd photo a fixed ladder to the escape-hatch than the escape hatch from the inside and at last the escape-hatch on deck.

 

glas001.jpg (42196 bytes) glas002.jpg (74935 bytes)
Op alle dekken en buiten op vele plaatsen vinden we hand brand melders.  On all decks and a lot of places on deck we find manual fire call points.
1. safety brand002 .jpg (67307 bytes) 2. safety brand002a.jpg (63653 bytes) 3. safety brand006.jpg (42402 bytes) 4. safety brand007.jpg (67120 bytes)
Hier zien we links (foto 1) een brandslangenkast. Here we see on the left  (photo 1) a firehose locker.
Op foto 2 de inhoud, een brandslang en spuitstuk en op foto 3 de blusaansluiting On photo  2 the contents, a fire hose and spray-nozzle and on photo 3 the firehose connection.
Op foto 4 zien we een "Ademapparaat voor ontsnapping in noodgevallen", dit kan bijvoorbeeld bij een brand met veel rook de persoon die nog binnen is redden, hij heeft dan 10 minuten zuurstof van dit apparaat. On photo 4 the  "Emergency escape breathing device", this device can, for example, in case of a fire with a lot of smoke, safe the person who is still inside, he has 10 minutes air from this device.
1. brandpak003.jpg (61543 bytes) 2. brandpak004.jpg (78187 bytes) 3. brandpak005.jpg (92035 bytes)
Op foto 1 zie je links de kist met 2 overlevingpakken en rechts de kist met de brandweeruitrusting, deze staan op de bakboord brugvleugel. On photo 1 you see the box with 2 survival-suits and on the right the box with the fireman's outfit, these are situated on the port bridge-wing.
Op foto 2 zijn beide open en op foto 3 zie je de inhoud van de brandweeruitrusting. On photo 2 both are opened and on photo 3 you see the contents of the fireman's outfit.
brandpak001.jpg (76811 bytes) brandpak002.jpg (75615 bytes)
Hier krijgen de nieuwe 3e en 2e stuurman instructies over het brandwerend pak en de inhoud van de brandweer-uitrusting. Iedereen die nieuw aan boord komt moet zo snel mogelijk wegwijs gemaakt worden betreffende alle veiligheids middelen aan boord, zowel waar ze zich bevinden, hoe het werkt en hoe er mee te werken. Here we see how the new 3rd and 2nd mate getting instructions about the fire-suit and fireman's outfit. Everybody new on board has to be instructed as soon as possible about all the safety equipment on board, as well where they are, as how they work and how to work with all items.
1. blusser001.jpg (58299 bytes) 2. blusser002.jpg (56395 bytes) 3. blusser003.jpg (85728 bytes)
Op foto 1 zie je een poeder brandblusser, deze hangen op strategische plaatsen overal op het schip, foto 2 laat een CO2 blusser zien en op foto 3 zie je een 45 kg schuimblusser staan, deze bevindt zich in de machine-kamer. On photo 1 you see a powder extinguisher, the are placed on the ship in strategic places,    photo 2 shows a CO2 extinguisher and on photo 3 we see a 45 kg foam extinguisher, this one is situated in the engine-room.
4. blusser004.jpg (71297 bytes) 5. blusser005.jpg (78516 bytes)
Hier op de foto's 4 en 5 een kist met schuimmaker, alles zit in de kist (foto 5) om dit schuim te maken. here on photo's 4 & 5 a box with a foam-maker, everything is inside the box (photo 5) to make the foam.
6. brandklep001.jpg (82668 bytes)
Overal aan boord zie je deze stickers op plaasten welke gesloten moeten worden bij brand. (foto 6) Everywhere on board you will find this stickers indicating places which have to be closed in case of a fire. (photo 6
  CO2 001.jpg (36784 bytes) CO2 002.jpg (63153 bytes) CO2 003.jpg (58696 bytes)
En hier is de CO2 kamer, hier staan diversen CO2 flessen, in groepen kunnen deze worden geopend, bij een brand in de machinekamer of in een van de ruimen. CO2 verdringt de zuurstof omdat het zwaarder is als zuurstof en de brand zal stoppen door zuurstof gebrek. Voordat men CO2 toelaat moet de ruimte worden ontruimt en zo goed mogelijk afgesloten zodat er geen zuurstof meer in kan. And here we see the CO2 room, here we see several CO2 bottles, they can be opened in groups, in case of a fire in the engine-room or in one of the holds. CO2 is heavier then oxygen and will push the oxygen away so the fire will stop due to a lack of oxygen. Before CO2 is released the space has to be evacuated and closed as good as possible so the oxygen cannot go inside.
deken.jpg (56957 bytes)
Hier zie je de branddeken welke zich in de kombuis bevindt. Here you see a fireblanket which is situated in the galley.
safety fireplan.jpg (34944 bytes) safety teken001.jpg (74483 bytes)
Hier zie je een waterdichte koker (foto links) waar het veiligheidsplan van het schip inzit, er hangen aan beide zijde van het schip zulke kokers en deze op de brug. Here we see a watertight cover (photo left), inside we find the ship's safety-plan, we find this cover on both side of the vessel and this one on the bridge.
Op diverse plaatsen in het schip zijn belangrijke scheepstekeningen opgehangen, dit om bij calamitieten snel gegevens op te kunnen zoeken.(foto rechts) On several places in the ship we find important drawings hanging on the walls, so that in case of calamities, particulars can be found quickly (photo right)
Deze tekeningen zijn belangrijk indien er bijvoorbeeld bij een brand, derden (brandweer) aan boord komen, zodat zij snel een indeling van het schip hebben. These drawings are important as, for example, in case of a fire, a third party (fire brigade) is coming onboard, they will have  quickly the arrangement of the vessel.

fire pump.jpg (124338 bytes)

boeg004.jpg (69213 bytes)
Links de brandbluspompen in de machinekamer en rechs de bandbluspomp in de boegschroef ruimte. On the left the fire-fighting pumps in the engine-room and on the right the fire-fighting pump in the bow thruster-room.

 

1. safety boei001.jpg (41246 bytes) 2. safety boei004.jpg (66560 bytes)
3. safety boei002.jpg (89746 bytes) 4. safety boei003.jpg (77442 bytes)
Hier enkele van de vele reddingsboeien, de foto's 1 & 2 een boei met rookpot en licht, foto 2 enkel met licht en foto 3 enkel met een touw. Here some of the many buoys, photo 1 a buoy with smoke-jar and light, photo 2 only with light and photo 3 with a rope.
De boei op foto 1 zit in de ruimte welke je aan de brugvleugel(s) bevestigd ziet en op foto 2 zie je de rookpot met licht zitten, aan de binnenkant van de brugvleugel zit een haak, trek je deze eruit dan valt de boei met rookpot in het water., door het water begint de pot oranje rook te maken. The buoy on photo 1 is placed in the holder on the bridge wing(s) and on photo 2 you see the smoke-jar and light, on the inside of the bridge wing you see a hook, if you pull this hook then the buoy with smoke-jar will drop into the water, due to the water the jar will start to make orange smoke..
Bijvoorbeeld als er een man overboord valt zal de boei snel in het water liggen en de rook en licht zal de plaats aangeven waar de man overboord is gevallen. For example if there is a man over board the buoy is dropped fast into the water and the smoke and light will indicate the position of the man into the water.

 

Oefeningen Drills

 

oefening 001.jpg (94802 bytes)

oefening 002.jpg (96794 bytes)

 

1 veilig026 drill (2).JPG (63450 bytes) 2 veilig027 drill (2).JPG (58119 bytes) 3 veilig028 drill (2).JPG (63552 bytes) 4 veilig029 drill (2).JPG (62547 bytes)
Elke maand worden er aan boord oefeningen gehouden. De zgn. "-rol". een brandrol, sloepenrol, man over boord rol etc. Every month there will be held so called (-drills) on board, like a fire drill, a boat drill, man over board drill etc.
Op de foto's zien we een brandrol, er wordt geoefend op een brand in de accomodatie, de brandslangen worden uitgelegd en het aanvalsteam doet zijn brandpak aan (foto 1 & 2) On the photo's we see a fire drill, we are practicing a fire in the accommodation, a fire hose is prepared and the attack team is putting on there fire suit (photo 1 & 2)
Op foto 3 is een man van het aanvalsteam bewusteloos geraakt en moet zo snel mogelijk uit de accomodatie gebracht worden (foto 4) On the 3e photo one man from the attack team passes out and has to be brought outside as soon as possible.

 

5 veilig030 drill (2).JPG (66171 bytes)  6 veilig031 drill (2).JPG (57296 bytes) 7 veilig032 drill (2).JPG (76027 bytes) 8 veilig033 drill (2).JPG (82889 bytes)
Ondertussen is de brand zover uitgeslagen dat we het schip moeten verlaten, de bewusteloze man wordt snel op een brancard gelegd (foto 5 & 6) Meanwhile the fire is spread out so fast that we have to leave the vessel by life-boats, the passed man is put on a stretcher as fast as possible, (photo 5 & 6)
(nu is er dus sloepenrol) en naar de sloep gebracht om het schip te verlaten. (foto 7 & 8) (now there is a boat drill) and brought to the lifeboat to abandon ship (photo 7 & 8)

 

9 veilig034 drill (2).JPG (54639 bytes) 10 veilig035 drill (2).JPG (65029 bytes)
Op foto 9 zit men in de sloep en foto 10 geeft de veiligheidsofficier (3e stuurvrouw) uitleg en bespreken ze de oefening met de bemanning. On photo 9 the crew is in the lifeboat and on photo 10 the safety officer (3e mate) explains and discuss the drills together with the crew.

 

Medisch Medical

 

Er is geen dokter aan boord, alle medische problemen moeten worden opgelost door de kapitein aan boord. On board there is no doctor, all medical problems have to be solved by the captain.
De kapitein heeft er zeker een cursus voor gehad, maar tegenwoordig de stuurlieden vaak ook. The captain certainly had a course, but nowadays often the mates too..
De cursus duurt een week en wordt elke 5 jaar herhaald. The course last a week and is repaited every 5 years. 
Mijn laatste cursus was van 26-03 tot en met 30-03-07 en ik zal er iets over vertellen. My last course was from 26-03 to 30-03-07 and I will tell you something about it.

 

De cursus werd gegeven in Heerenveen. The course was held at Heerenveen.(The Nethelands)
medical 084 (2).jpg (73485 bytes) medical 083 (2).jpg (57012 bytes) medical 135 (2).jpg (66481 bytes)

 

We hebben weer veel besproken en vele handelingen herhaald. We have talked a lot and many actions where repeated too.
Zal er enkele noemen en wat foto's erbij laten zien. I will call some and show some pictures.

 

Hier zijn we bezig met het meten van de bloeddruk en de pols. Here we are measuring the blood pressure and pulse.
medical 081 (2).jpg (78664 bytes)

medical 082 (2).jpg (76127 bytes)

 

En hier zijn we aan het hechten, de eerste foto ben ik aan het verdoven en de andere twee zijn we aan het hechten. And here we are stitching, the first photo you see me given anaesthetize and the other two we are stitching.
medical 106 (2).jpg (81314 bytes) medical 092 (2).jpg (89469 bytes) medical 093 (2).jpg (113289 bytes)

 

En hier aan het oefenen met het aanbrengen van een infuus. And here we are practicing to put in a drip.
medical 094 (2).jpg (61747 bytes) medical 095 (2).jpg (66947 bytes) medical 096 (2).jpg (89251 bytes)

 

Stabiliseren van de nek mbv een nekkraag. Stabilize of the neck with a stiff neck.
medical 064 (2).jpg (84056 bytes) medical 065 (2).jpg (88244 bytes) medical 067 (2).jpg (82398 bytes)

 

Hier oefenen we met het stabiliseren van de rug van een gewonde(bovenste foto's) en het gereed maken van een gewonde op een brancard. Here we are exercising to stabilize the back of a wounded person (top photo's) and to prepare a wounded person on a stretcher.
medical 069 (2).jpg (84042 bytes) medical 071 (2).jpg (85056 bytes) medical 073 (2).jpg (80349 bytes) medical 075 (2).jpg (69300 bytes) medical 077 (2).jpg (70163 bytes)
medical 123 (2).jpg (91619 bytes) medical 122 (2).jpg (50711 bytes) medical 124 (2).jpg (83810 bytes) medical 126 (2).jpg (92069 bytes) medical 128 (2).jpg (85382 bytes)

 

Dagelijks hielden we oefeningen met een "LOTUS". Daily we were exercising with a "LOTUS".
Deze oefeningen waren erg leerzaam. These exercises were very instructive.
medical 090 (2).jpg (69649 bytes) medical 107 (2).jpg (66487 bytes) medical 114 (2).jpg (73015 bytes) medical 115 (2).jpg (63412 bytes)
medical 129 (2).jpg (77379 bytes) medical 131 (2).jpg (72711 bytes) medical 132 (2).jpg (83299 bytes)

Volgende / Next